KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONK B A_L_B_0_N_D Verzonden door SECRETARIS STRAFCOMMISSIE A. Bikkel, K. Doormanlaan 25hs' Haarlem. Strafzaak no. 1 7 Haarlem, 4 september 1964. G.-T.Vlsscher AJax 2-Haarlem NiOOls 8 AAN: hf "es'uur A'1ax 0 x p/a de Heer H.R.Ronnenbergh, oq iQ^ii Ehrlichstraat 5* 29-8-1964 Amsterdam - 0. Betreft Wedstrijd Datum ws. M, Hierdoor vestigen wij Uw aandacht op het hieronder met rood aangestipte punt no. 4 01. In verband met het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd bent U volgens art. 32 van het Reglement van Wedstrijden verplicht binnen 3 x 24 uur na afloop van de wedstrijd bij de secretaris van de strafcommis sie een uiteen zetting van het gebeurde in te dienen. Aangezien dit niet is geschied hebben WÜ °P grond van de laatste zin van art. 32 R. v. W. moeten besluiten U in gaande heden VOORLOPIG TE SCHORSEN. 02. Hierdoor stellen wij U ervan in kennis dat Uw bovengenoemd lid ingevolge art. 32 R. v. W. VOOR LOPIG IS GESCHORST. 03. Hierdoor stellen wij U ervan in kennis dat de voorlopige schorsing van Uw bovengenoemd lid ingaande heden is OPGEHEVEN. Wij verzoeken U dit lid van deze beslissing in kennis te stellen. 04. In verband met het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd bent U volgens art. 59 van het Reglement van Wedstrijden verplicht binnen 3 x 24 uur een schriftelijke uiteenzetting van het gebeurde aan de secretaris van de straf commis sie te doen toekomen. Aangezien dit niet of niet tijdig is geschied, hebben wij U moeten beboeten met 2, 50. Om verdere boeten te voorkomen 2, 50 voor iedere ingegane week verzuim) adviseren wij U de gevraagde verklaring PER OMGAAND (liefst in viervoud) in te zenden. 05. Naar aanleiding van het gebeurde in bovengenoemde wedstrijd heeft het bondsbestuur besloten: Wij verzoeken U genoemd lid van bovengenoemde beslissing in kennis te stellen. Voor kosten van onderzoek zullen wij U per derde afrekening van dit jaar f 2,50/f in rekening brengen. 06. De strafcommissie acht het noodzakelijk in bovengenoemde strafzaak personen te horen. In verband hiermede wordt U verzocht te verschijnen op de zitting van 07. Hoogachtend, KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALEOND Secretaris HBr r rs ss s s - -=i - =:::::=-:=:

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1