KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Verzonden door: Administratie KNHB Velserduinweg 20 IJmuiden-O. Tel. 02550 - 4343. Polisnummer Schadenummer Datum ongeval Getroffene Uitkeringsbedrag 160.4-7075 1.4893 1 augustus 1964 D.v.d.Berg f 60,- Administratie Collectieve Verzekering AAN AJAX de heer H.R.Ronnenbergh Ehrlichstraat 5 I AMSTERDAM- Oost ^|Iijne Heren, Hierdoor vestigen wij Uw aandacht op het punt, dat hieronder met rood is aangestipt 0 Hierdoor bevestigen wij de ontvangst van Uw kennisgeving van bovengenoemd on geval. Wij hebben het formulier naar de EERSTE ROTTERDAMSCHE Maatschappij van Verzekering doorgezonden en hopen U t.z.t. te berichten. Bijgaand zenden wij U een aangifte-formulier voor een eventueel volgend ongeval. Hierbij ontvangt U een kwitantie ter afdoening van genoemd schadegeval. Wij verzoeken U deze kwitantie te ondertekenen en aan ons te retourneren. Aan de achterzijde van de kwitantie gelieve U te noteren op welke wijze U verrekening wenst: a) in mindering van de eerstvolgende afrekening van de K.N.H.B. b) via een door U op te geven bank- of giro-rekening c) per postwissel aan een door U op te geven persoon. Specificatie van de uitkering: 100% van 1 t/m 30 augustus 1964 J>0 dagen a 2,- 60,- 0 Inzake bovengenoemd schadegeval doen wij U hierbij een brief van de EERSTE ROTTERDAMSCHE Maatschappij van Verzekering toekomen. 0 Hoogachtend, KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Namens het Bestuur Secretaris

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1