HONKBALAFDELING "S. E. C. - PLOWERS" Soest, 25 April 196h Aan het bestuur Honkbal-Afd. AFC. "AJAX", P/a. Ehrlichstraat 5» AMSTERDAM - Oost Mi jne Heren, Wij kwamen in het bezit van Uw schrijven dd. ik/k16k in antwoord waarop wij gaarne als volgt willen reagerent Uiteraard willen wij geen bezwaar maken tegen het feit dat U de Heer Tinlin als z.g. "vreemde coach" voor Aj ax aan de KNHB zult opgeven, temeer daar U duidelijk stelt dat U uitsluitend van de diensten van de heer Tinlin gebruik wenst te maken indien hij geen "verplichtingen" heeft bij onze vereniging. Wij be schouwen deze toezegging dan ook als een "gentleman's agreement" tussen beide verenigingen en wij vertrouwen dat wij te dien aanzien op een volkomen fair-play Uwerzijds mogen rekenen. Wij hebben hier n.1. te maken met de nogal uitzonderlijke situ atie dat een vereniging, uitkomende in de hoogste klasse der KNHB, een beroep doet op een (bijzonder waardevol!lid van een vereniging die nog in de laagste regionen vertoeft, O.i. schuilt hierin wel degelijk het gevaar dat, door wiens bemiddeling dan ook, een waardevol honkbal-propagandist meer en meer gaat verdwijnen in de richting van het werkelijke top- honkbal hetgeen dan tevens een gevoelig verlies zal betekenen voor de ontwikkeling van het honkbal in So est/Amersfoort en omgeving. Wij menen dan ook in het belang van de spreiding van het honk bal in het algemeen te mogen spreken, indien wij in dit verband nogmaals aandringen op een volledige medewerking Uwerzijds. Eerlijk gezegd verbaast het ons toch wel enigszins dat voor een vereniging, die naar alle waarschijnlijkheid in de hoofd-klasse SECR.: Hartmanlaan 35 - Soest-Zuid - Tel.: (02955) - 3129.

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1