-n- REGISTRATIEFORMULIER KONINKLIJKE NEDERLANDSE HONKBALBOND Seizoen 1 9 ®4 A.F.C."AJAX" AJA X 1921 Voorzitter: M.Br.iMi...24-5-.1910 Bors van ïïaveranstraat 65 Amstelveen 02964-15105 Secretaris:H.R.Ronnenborgh 50-9-1924 Ehrlichstraat5 Amsterdam 020-948818 xaxxxxxxxJeuidse c r e t a r i sJS. E. van T.uUl Fahrenhei t singel. 43 Ams t erdam 9-1-1915 kantooruren 020-65444 toestel 1655 Comm.lid :W,Prins 15-4-1920 Theo van Doesburgstraat 4 Amsterdam 020-156075 Honkbalvelö ..iddenmeer 020-947641 Complex Drieburg 020-56415 1)Kruislaan Tram 9 tot Kruislaan 1e en 2e Negental) 2Kruislaan bijWeesparzijde.Tram 5 of 9,Bus D vanafAmstelstation tot halte Kruislaan(5e Negentalen jeugdteams) Witte honkbalpakken, rood gebiesd. 2 1 2 ja Amsterdam 24 Maart 19' ,64 A.u.b. duidelijk schrift (blokletters of machineschrift) 1. Naam der vereniging: Gebruikelijke afkorting: Oprichtingsdatum honkbalafdeling 2. Bestuursleden honkbalvereniging of gevolmachtigde commissieleden honkbalafdeling: Functie Voorletters en naam Geb. datum Adres Woonplaats Tel. nr. Wedstr.secretaris: i <3 0111 Penningmeester:^ Neefjes8-9-1928Rutharfordstraat1Amsterdam020-945780 Telefoonnummer voor spoedeisende mededelingen (evt. niet-lid) t.n.v Invullen wanneer hierboven niet tenminste twee telefoonnummers zijn vermeld. Een niet-lid zal slechts voor zeer dringende aangelegen heden worden lastig gevallen. 3. Naam en telefoonnummer terrein: 1 Beknopte doch duidelijke omschrijving hoe het terrein te bereiken is: Samenstelling clubcostuum: 4. Met hoeveel negentallen neemt U deel aan de landelijke competitie Met hoeveel negentallen neemt U (vermoedelijk) deel aan de rayoncompetities senioren Met hoeveel negentallen neemt U (vermoedelijk) deel aan de rayoncompetities jeugd Eventuele wijzigingen in deze aantallen dient U zodra deze vast staan door te geven aan: a) Administratie KNHB; b) de betreffende competitieleider(s). 5. Heft U entréegelden bij Uw thuiswedstrijden Geeft U een cluborgaan uit? Zo ja, wilt U dan zorgdragen voor regelmatige toezending aan: Secretariaat KNHB, secretariaat rayonbestuur, archivaris KNHB en propagandacommissie KNHB 6. Neemt U reeds deel aan de Sport-toto Zo neen, wenst U inlichtingen omtrent de registratie 7. Neemt U reeds deel aan de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering? Zo neen, wenst U inlichtingen omtrent voorwaarden en tarief 8. ALLEEN VOOR NIEUWE VERENIGINGEN Hoeveel bedraagt het voorlopig ledental? (minimaal 15) Op welke datum is f 5,- inleggeld gestort op postgirorekening 639.93 t.n.v. K.N.H.B., Amsterdam

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1964 | | pagina 1