f' HAAGSE SPORTVERENIGING „ALLES DOOR OEFENING VA DO/ VGravenhage, 23 september 1963. Afdeling: Honkbal Snelliusstraat 46 Tel. 395420 Aan het Bestuur van de h.c. "Ajax" Ehrlichstraat 5^ Amsterdam. Geachte heren, Met het behalen van het kampioenschap van de eerste klasse en de daaraan verbonden promotie naar de hoofdklasse willen wij U en uw spelers van harte gelukwensen. Werden uw successen aan het begin van het seizoen door velen nog beschouwd als een voorspel op evenzovele nederlagen,allengs werd het duidelijk dat uw team vastbesloten was haar hoge plaats met hand en tand te verdedigen. Dit is haar uiteindelijk met ruime voorsprong gelukthoewel naar wij menen slechts zeer weinige malen een ruime zege op de tegenstanders werd behaald. Wij geloven dat dit team heeft bewezen dat teamgeest althans in deze klasse meer succes oplevert dan individueel honkbaltalent Wij hopen dat U volgend jaar in de noofdklasse niet de traditio nele weg op zal gaan van reeds zovele naar deze klasse gepromo veerde teams en wensen U bij deze zware opgave veel succes. Hoogachtend namens de honkbalcommissie H.Leeflang secretaris Opgericht 1 februari 1905. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 april 1957, no. 45 Mr. P. Droogleever Fortuynweg 16 Kantoor en terreinen in het Zuiderpark, Mr. P. Droogleever Fortuynweg 16, 's-Gravenhage, Telefoon (070) 33 69 26 (b.g.g. 55 62 27) Gironummer 422400 ten name van de Penningmeester van de H.S.V. „A.D.O." - Bankier: Amsterdamsche Bank N.V. te 's-Gravenhage

AJAX ARCHIEF

Honkbal divers (1963-1972) | 1963 | | pagina 1