Amsterdam, 15 december 1970. Beste Clubgenoot, Hoewel het honkbalseizoen nog enige maanden op zich laat wachten, vinden wij het noodzakelijk U nu reeds van een aantal wijzigin gen op de hoogte te stellen. Op onze laatst gehouden feestavond, deelde de heer Bremer U mede, dat de heer Neefjes niet meer voor een nieuwe functie in aanmer king wenste te komen. Verder zal U, uit de dagbladen hebben vernomen, dat inmiddels ook de heer Bremer heeft bedankt voor een taak in onze commis sie Eon woord van dank, voor het vele werk dat beiden voor •pze vereniging hebben verricht, willen wij niet achterwege laten. Wij open, dat zij nog eens de gelegenheid zullen vinden om onze jongens het komende seizoen "aan het werk" te zien. Inmiddels hebben de overige leden van de commissie niet stilgezeten en mede in overleg met het Bestuur van Ajax zijn reeds div. maatregelen genomen en plannen voor het komende seizoen uitgewerkt. Op onze vergadering van 10 december j.l. is de honkbal- commissie nu als volgt samengesteld: A.Visser - voorzitter, W.Niepoth - secretaris, W.Prins - penningmeester F.Hendriks en E.Klokkers als leden. Zoals U wellicht bekend zal zijn, zijn onze werpers en catchers reeds enige weken onder leiding van de heer Geestman, zeer in tensief aan het trainen en gezien het enthousiastme van onze spelers kunnen wij hierover tevreden zijn. Om U echter deelgenoot te maken van onze verdere plannen, oals speelveld(en)zaaltraininghet reizen per bus, coaching, sponsor enz. nodigen wij U uit tot een gezamelijke bespreking, dus met alle spe lers, op donderdag 14 januari a.s., aanvang 20.15 uur in het Ajax- stadion KOMT DUS ALLEN OOK UW SUGGESTIES ZIJN WELKOM Rest mij nog, mede namens onze commissie, U en Uw huis genoten, een paar prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 1971 toe te wensen. Tot 14 januari clubgenoten. Namens de honkbalcommissie W.Niepoth Secretaris

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1970 | | pagina 1