EXTRA WEEKBERICHT. UITSLAGEN. Ajax-Opheffing 10-0. Hoewel we in het laatste Weekbericht hadden meege deeld, dat dit voor 1968 het laatste zou zijn, heb ben we er toch wel behoefte aan al onze honkballers de uitslag van bovengenoemde wedstrijd mee te delen. Wel heeft men waarschijnlijk deze uitslag al lang in de kranten gelezen, want de pers heeft heel veel aan dacht aan deze imaginaire wedstrijd besteed, maar een rechtstreekse mededeling aan onze leden achten wij toch wel correct. Overigens, over de gehele gang van zaken wordt in het eerstvolgend nummer van het clubblad van Ajax een artikel opgenomen. Voor hen, die eventueel nog in twijfel verkeren, wil len we het volgende vertellen; Inderdaad heeft de gedachte bij enkelen geleefd het bestuur van Ajax te adviseren de honkbalafdeling op te heffen. Dit had verschillende oorzaken en wel als de belangrijkste de veelal zeer geringe medewerking van vele onzer leden, waardoor het o.a. de grootste moeite heeft gekost de competitie uit te spelen. Dit betreft zowel het eerste als het tweede negental. We zouden nog vele voorbeelden kunnen ge ven, o.a. de zeer slechte gang van zaken met de medische keuring, waarvoor we niet één keer, maar wel tien maal een oproep hebben geplaatst. Zo zouden er nog vele voorbeelden te noemen zijn, maar dat zullen we maar niet doen, omdat elkaar over en weer verwijten maken --ook de leden der Honkbalcommissie hebben wel eens een steekje laten vallen-- op dit moment geen zin meer heeft. Op dit moment, want ondertussen is er iets belangrijks gebeurd. Gealarmeerd door de persberichten is een aantal spelers eigener beweging en spontaan bijeen gekomen en op die bijeenkomst zijn van alle kanten beloften voor veel grotere medewerking gedaan. Door die beloften hebben de leden van de Honkbalcommissie ook weer een nieuwe injectie gekregen, zijn ook zij weer enthousiast geworden en willen ook zij dus wel doorgaan. Natuurlijk zijn alle moeilijkheden nog lang niet uit de weg geruimd, maar wanneer alle spelers maar dan ook letterlijk allemaal-- volgend jaar gedurende het gehele i^zoen bruisend van enthousiasme blijven, zal het waarachtig wel gaan. Maar slechts op die voorwaarde Daarbij zal het zeer belangrijk zijn, indien de Honkbalcommissie voor meer contact zorgt. Dat is nodig en daaraan heeft veel ontbroken; dat zien we zonder meer in. Méér hoeven we dus aan bovenstaande niet toe te voegen; de 47-ja- rige honkbalafdeling van Ajax zal dus ook volgend seizoen weer present zijn. In elk geval met twee negentallen en als het even kan ook weer met jeugd. Eén spontane aanmelding om de jeugd mede te leiden, hebben we reeds ontvangen van Pred Borgman. We vragen alleen maar; "V/ie volgt?" Het eerste negental zal gecoacht worden door Herre Kok met as sistentie van Wim Prins en o.a. de volledige medewerking van Ruben Leysner, terwijl het tweede team onder leiding van Ad Vis ser en André Kraan zal staan. Gezien het feit, dat we over niet al te veel spelers voor twee negentallen beschikken, vormden de vakanties in het afgelopen seizoen een knelpunt. We zouden het daarom op prijs stellen, in dien over enige tijd wanneer er weer vakantieplannen worden ge maakt, dit in overleg met de coaches van beide teams zou gebeu ren. Dit laatste vormt o.i. een onderdeel van de gegeven belof ten voor grotere medewerking. Niet alle spelers waren op de bijeenkomst aanwezig. Daarom doen we hierbij op de afwezigen een dringend beroep het voorbeeld van hun medespelers te volgen en zich dus thans reeds voor te nemen volgend seizoen alles te doen om honk ballend Ajax weer aan de top te brengen. DE HOnkBALCOMMISSIE. Amsterdam, 8 oktober 1968. H. KOK

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1968 | | pagina 1