KLEDIJ Op het moment wordt er hard aan nieuwe pakken en nieuwe jacks gewerkt. Hoewel enigszins moderner (en dus minder stijf) worden deze pakken precies hetzelfde als de vorige: precies dezelfde stof en precies dezelfde rode hand. Voor het leveren van een en ander hehben we weer de allergrootste medewerking ondervonden van de heren Max de Groot (Ajax-lid) en Leo Horn en daar ook het maakloon zeer binnen de perken blijft, zal de prijs van deze pakken op ongeveer 25 gulden komen. In deze tijd en voor deze kwaliteit spotgoedkoop! Ook de jeugdnegentallen kunnen hiervan profiteren, want we zullen niemand toestaan niet in volledige Ajax-kledij te spe len. Ook de nieuwe rode jacks, die we laten maken, zullen ongeveer 25 gulden gaan kosten en ook dat is voor de kwaliteit belachelijk goedkoop. Hoewel we liever heb ben, dat er t.z.t. contant etaald wordt, zullen we toch ook met een redelijke af betaling genoegen nemen. Her Ajax-bestuur is in deze kwestie geldschieter en we stellen er prijs op onze schuld ten spoedigste af te lossen. Onze spelers zullen dit jaar alsvolgt gekleed in het veld moeten verschijnen: Wit, roodgebiesd pak met op de borst het Ajax-embleem en op de rug de in rood uitgevoerde letters AJAX. Rode pet met de letter A. Rood shirt. Roodwit geringde kousen met daaronder witte sokken. Dit alles is verplicht, terwijl een rood jack aanbevolen wordt, doch niet verplicht is. We hebben circa 25 paar roodgeringde sokken beschikbaar. Prachtige kwaliteit voor slechts één rijksdaalder. Wie het eerst komt, het eerst maalt! HOHKBAL-COMMISSIE Onze commissie (bestuur der honkbalafdeling) is dit jaar alsvolgt samenge steld: M. Bremer (voorzitter), Bors van Waverenstraat 65, Amstelveen. Tel.:02964- 13103 (overdag dikwijls Amsterdam-236097)H.R.Ronnenbergh (secretaris), Ehrlich- straat 5, Amsterdam. Tel.: 948818. J. Neefjes (penningmeester), Rutherfordstraat 1 Tel.: 945780. E.H. van Tuyl (Jeugd), Fahrenheitsingel 43, Amsterdam. Telefoon over dag: 63444 (toestel 1653). W. Prins, Theo van Doesburgstraat 4, Amsterdam. Tele foon: 136073. Verder zullen ook weer de volgende heren hun zeer gewaardeerde steun geven G.H.J. Bonsen (materiaal), Reamurstraat 40, Amsterdam. Telefoon: 948416. F. Hen driks, Galileiplantsoen 129, Amsterdam. Telefoon: 944921A.K. Hofman, Karimata- straat 15» Amsterdam. Y/EEKBERICHT Tijdens het seizoen hopen we iedere week weer een weekbericht te kunnen rond sturen, dat er door de goede zorgen van André Kraan altijd zo prima uitziet. Of de inhoud ook zo prima kan zijn als b.v. vorig jaar, weet ik natuurlijk niet bij voorbaat. Dat hangt immers van de prestaties van onze negentallen af. Aan de samen steller van dit weekbericht zal het niet liggen! Ik geloof echter, dat we dit jaar het seizoen met een zeker optimisme tegemoet mogen zien, want één ding staat voor mij nu al weer vast: de prima stemming, die er vorig seizoen heerste, zal ook thans gehandhaafd worden. Daarvoor staan onze spelers zelf borg: onze "oude" spe lers zijn allemaal prettige jongens en de nieuwelingen in ons gezelschap zullen zich daar zeker geheel bij aanpassen. En met een bijzonder prettige stemming zul len ook weer prettige resultaten worden behaald. VARIA De kleintjes worden groot: Jaap Metz, bij ons als klein jochie met honkballen begonnen, is dezer dagen in het huwelijk getreden. Onze felicitaties. Jan Visscher is nog niet zo ver, maar de eerste stap heeft hij gezet, want dezer dagen heeft hij zich verloofd. Ook Jan en zijn meisje van harte gelukgewenst. Hetzelfde doen we met Rickey Kersout, die kortgeleden vader is geworden. Allemaal prettige berichten dus, maar minder prettig xs het voetbal-ongeval, dat enthousiasteling Theo van Ham is overkomen. In een vriendschappelijke wedstrijd heeft hij een ernstige enkel blessure opgelopen, die hem niet alleen aan bed kluistert, maar hem ook verhindert aan de zaaltraining deel te nemen. Theo, van harte beterschap en zorg er voor spoe dig weer geheel fit te zijn, want om vele redenen willen we je niet missen. Amsterdam, 24 februari 1964. HONKBALCOMMISSIE. P.S. De maandagavond-training van 2 maart komt te vervallen wegens bezet zijn van de zaal. De maandagavondtrainers voorden nu verzocht zaterdag, 29 febru ari te komen, 's morgens 10 uur.

AJAX ARCHIEF

Honkbal nieuws (1963-1972) | 1964 | | pagina 2