Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2018-2019 van de Ajax Foundation AJAX Foundation Dit jaarverslag is bedoeld voor alle supporters van de Ajax Foundation en geeft inzicht in de financiën, de projecten en evenementen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2019 en een staat van baten en lasten over het boekjaar 2018-2019 en is voorzien van specificaties en toelichtingen. Ajax vindt het belangrijk om op maatschappelijk vlak zijn verantwoordelijkheid te nemen. De grootste club van Nederland heeft een voorbeeldfunctie binnen en buiten het veld en wil een positieve stempel drukken op de maatschappij. Dat doet de club via de Ajax Foundation, opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan AFC Ajax NV gelieerde stichting. Op een betrokken, sympathieke en bovendien respectvolle manier, wil de Ajax Foundation verbondenheid stimuleren en voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden. De Ajax Foundation is Ajax veel dank verschuldigd voor de ondersteuning en diensten die kosteloos aangeboden worden. Ook veel dank aan onze maatschappelijke partner ABN AMRO voor financiële ondersteuning en het ter beschikking stellen van vrijwilligers. De Ajax Foundation hanteert een bestuursmodel waarin een vrijwilligersbestuur de stichting vertegenwoordigt en toezicht houdt op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur is tevens eindverantwoordelijk en delegeert de dagelijkse leiding van de Ajax Foundation aan de manager Foundation CSR van AFC Ajax NV. Hierdoor worden de beleidsuitvoerders en toezichthouders van elkaar gescheiden. Het bestuur van de Ajax Foundation had in verslagjaar 2018-2019 zes onbezoldigde leden die op basis van deskundigheid zijn benoemd. Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit Edwin van der Sar (voorzitter), Jeroen Slop, Cees van Oevelen (secretaris), Sirik Goeman (penningmeester), Miel Brinkhuis en Roderick Turpijn. De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar, met de mogelijkheid van maximaal tweemaal een herbenoeming voor een periode van, telkens, drie jaar. Cees van Oevelen is per 18 maart 2019 aan het einde van de maximale bestuurstermijn uitgeschreven als bestuurslid. Jeroen Slop is per 16 januari 2019 afgetreden als bestuurslid, dit in verband met het beëindigen van zijn dienstverband bij Ajax NV in de zomer van 2019. We zijn Cees van Oevelen zeer veel dank verschuldigd. Vanaf de oprichting in 2010 is hij betrokken geweest bij de Ajax Foundation en is altijd een vaste en stabiele waarde geweest in het bestuur. Zijn expertise en onaflaatbare motivatie is van onschatbare waarde gebleken. Namens het bestuur en de manager van de Ajax Foundation willen we hem bij deze nogmaals hartelijk danken en hopen in hem een Ajax Foundation-fan voor het leven gevonden te hebben. Jeroen Slop is vanaf 12 juni 2017 als bestuurslid betrokken geweest bij de Ajax Foundation. Zijn ruime kennis en brede ervaring van en binnen Ajax maakten hem tot een belangrijke steunpilaar van de Ajax Foundation Zijn interesse en betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken heeft de Ajax Foundation geholpen om binnen Ajax NV een krachtiger gezicht te krijgen. Wij danken hem voor de donatie die gedaan is naar aanleiding van zijn afscheid als financieel directeur van Ajax. We hopen ook in hem een Ajax Foundation-fan voor het leven gevonden te hebben en hopen dat onze wegen in de toekomst weer kruisen. Als oprichter van de Ajax Foundation stelt AFC Ajax NV personeel kosteloos ter beschikking aan de Stichting Ajax Foundation. In het verslagjaar zijn de werkzaamheden onder leiding van Ajax-manager Foundation CSR Jeannette Jongejans uitgevoerd. John Heitinga is sinds 15 februari 2017 als ambassadeur aan de Ajax Foundation verbonden. Ook dit verslagjaar is John Heitinga verschillende keren aanwezig geweest bij projecten en evenementen van de Ajax Foundation, zoals onder andere bij de Life Skills Clinics op de basisscholen en de XXX Pagina. 3

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 3