AJAX Foundation Controleverklaring accountant VAUei VALl i Mille i VflLtf AcMfflunK BV. BTA' :i-l==^.L|M IJTClOS T -ji to>j4? n r? Acccun: *mLs S Acteir-curs VEftTRWWEUJK Stpchbnu Aj»" Fou>*ipiign T.a.v. not boelwr Ppsibus 125Z2 1100 AM AMSTERDAM. flan ,hi?r j.'Lijr wrri -StiCAA'tg fiiijx FOwhI&I/Oii CC3UTRCHEVERKIAR1NG VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Vcifclsrirtg ever de in hm jaarverslag opgenonvenjaarreüanlng ZfrlÖ-Zdl? Oia ocir^flol 'A'ij hebben gpdmdit gekretji.n dl> jiiiirrckiavrig 2Ü1B-2019, cinthgcrtri up 30 ..urti i'iHH van Aliening Aj:s>: Foundaiiun la Amsterdam re conirolefftn Naar ana oordeal ^eeft de in dd jparvcrvlag uptjcimiiniHi jiJii'ruktfiVOy -üun yirtruLnrv buvld vuil tk y ruoltc en du HHmumstellirtp van hm viirmogen van Elichlinp A^-'- Houndalion per 30|um ZlJig e* van he: resullaal-over Z0i£-20i3 in □vBiéertiLairiitiirttf met da in Nadelend grüSonde HJ-Urting Pjk Cz Kleine fondsenwervende unjuntaaliL'S. Do |{iprrckcniiK| tmstnrit ufl: 1. debaansper 30jun ZÜ1&. Z. de s-iimI van Lmltrib -en la a-ven over 1 jiuli ZOia ipI en nwl JO juni Z011*. en 3. de toelfchling meteen ovm.cN wen de gehanteerde {Hondslager. voor Ananciele v-Hirslüygevirty en uiVdere luL'ijchlinyun. D« baiis iröör örts OófdMl Wij hrtibft» untt uunliole uitgevoerd volgens hel Nederlands- rechl, waaiondcraok de rjaderiartó» oortlioteslaiKJaanden vanen, Onze vernntvroortkiiiK^deri op picmd hiwvan zijn boschraven 1 do nudiu 'anza varamwooitkilijkhcden voor do controle van de laarreAorwg'. W; 2j|ri <yialhanKrti|k van Slishling Ajax Found an on zoals vormt m oa WeL toezicht nociPbnlantsorpanlBabes {WO). da Verordening "izake cnafhankalnkheiiJ "van accountante t»j irtsurance-opdracavcn i.V"jj on andere voor do opdracht nu lev ante pnafhankeiijktveEdsro^pls in Nedeiliind. Verder hebben -v.j voldaan aan de Verordening gedregs- en bcrecpsrefles accounlanLs |Vt&A| Wg vnden cat de door ons vork regei cormrolennfoTr^tfl voldoende -en geechik: 15 als nasis wgar ons oordeel Verkiarlris o**r de 'n bel laanrersteH opvenonwi andere Informatie NflKl ric .ki.nrTftki.Hnirvjpri onze c0NMl0verklaring -rl; 1 tii+ihcnnvjit hot jri;.bn.4hT,gij {inrlcn,1 infonniiliii. d« bestaat ut hm besluursversliyf, de overige gegevens M pjrtnervc-Dcsij.ccosvctondi Op grond van nndurKCinndti werkzaam hntfen zijn ivij van mnmrg Aar da nnnom itorrnalie: n et de jaarrekening verenigbaar is en geen malcrtee alwijkiigeit beval. alle mformelio hcvjil Hip pp grond van dp in Ncdorie-d pddontls KJ-Udmg KJK CZ Kteino fondsenwervende organ «tics is «rennst Vi'i hob bon Hf: ^ndcfe infnpnïi'Hf 9olozrin tin hobbpn pp basis van orvo konnis Oh -ore begnp. vDduoppn vpnun <sn jiiïinolMjninnnontiolc <?1 endersz ns. ovenrogor» of do andere irriormBliB ma'pnek: iit^ijkoigiin tiieviil. t n ntv/g pfd f-1 IJ k h trekking dt Jaarr^fn'ng SMChnJmng v V#rantvvporekilijklvfd*n v?n h*i b«l«ur vppr de JaerioVonJng Hol bosHJ.ir ij vpi;inlwonnlolijk vopr tiH.it D|imjikpn n.:n gplrouw wourgcvpnvpn do ia-3 rokfln.ng in piXircpnNiHTimirKj rm-l ik> n IkiKleiliind gekfcindi! RJ> Jiling RJK C? Klrarn fnnrisQfiwcrvpndo pigprifjiboj In dil kiiikir is heit Ixitfu.ir viMïinhvpyrdelijk vnnr enn zoditnign internn t^SNron.irvj die het hpslui.-r rnxKlzïIkelijk :idiL Dn het nprniiknn van dd japrrokciiing mogelijk Nj rnakon zonder iufvrijk.rignn vnn mahirinH bolang ah güwilg van Tnulnn nf freurio- Bk his", epriuken vui <le jnariekeriing miwl FmL bestuur iihwu^eri i>r<k! cwKlerniMning in sl;i;it is pm hiijir wtirtiFiiaiTIhrKlïil in COh1inu>1tl1 vourtle ïCtlun. Ofi griind vpn geny^md vprslciggrjvinq&StlQlüOl mraïl hn':L bestuur dü ifBirrekiiriirt ji L.|:nvikKin cp brbkiA vnn dOcaniinuilirilsiVHrprKlorstdlling. tpnEij hpl be:i:ui>' hrn vOOmwflur. heeft Oin lie veniioolschüp l<i liqukAiran «ïl de Lvjdrijfanclivilnilnn 1o bHsi:in;liijé i i1 ah buürvdijjift^ hul eniye realia-lis^+ié ülutrrihliur is. HuLbdtluu" Tioel^cbeurtenhseil en OiriatBndiglWdenwAPidaurcjereijlïlwij^l /(lil kunnen hc:s1win or -de onderneming haar bedni'-sacli-iiiccer. in oorrsinjilait kan voorzüIcih-, lanlichinn hicHj jaSrrukb^ing. Onze Yflffljitwoordelijkhedtfn veode c&ntrolé ven de jsarrekenliig Onze verantwroprdelgkheld het zodang ptannon en uitvceruii van tran -PuiulrDleopdracht dat wij daarmee voldoende en geaciük1e ccntnoie-iNoimalie voikr^en voor ^>et door ons- ai la gev-an oordeel. Orje controle a utflavoerd met eon icgernate maar gees-ahaclute mate wen zakerbeid, wA«d&&f Iwl rrogelnh dat -vg bidons we corlrola niet alfc irialonee luulun en r^aude onklakkan. Alwikjngcn k uvincn oNsUian ms gevolg van fraude ol <ojten en 2nn mateneol mdlon redalgkarwijs h.an worder worwaent dal deze. ef7tjndeiii|k o' oezemenigk. van Invloed kunnon zijn op s!t eccrwrn,«ha besHssingpn dio gebruikers tistiB ¥an deze jaarrekening nernen De Nateoehleit boinvkwdt de mud. nmog en omvang van <mc cdnlrolo^erKzaamheden en de evaluate van het efied van on Oorkonde alwijkir^jon op ons oordeel. Wl hezihpn Hem nocoi*ibiniRop-niolc pojJossioncci knt«h urtgevowd cn hcCtjen weer ncrevant professionoie poidoutevpimng loe gepast in overeenstemming mei da Mdderlandse ocjniralusiijndiiijnJcn. oihisrfirvixrwhnlirncn deonefhiiNtcigithcidsoiscn Onze ccr-irolc bcslond gndgr virvlorn uil hel idenblicerevien Irschatlonvan do eslcc's dal da jaarrekening atwi|kii^en van matariael belang betrat els gevolg csn fouten cl fraude. hc1 m reacke ap <Jezu nsto's- bepalen an ultvooren ti^n conlrolewerkzurnhecMvn er hei verkregen van conlrola-infürrhalie die vcldocndccn gcschiKfsals-basis voorcnaoordeel Bij rraudeia liei nsteu dataubaNviAin$ '.■jn matoriocHteleng mei orldekl wordt grol er dan tsj fouten. iraudo kan sprake zijn van samenspanrang. vaishot! m geschnHe. hot opzotcet|K nalaten Iransacdes vast la logpen. hel upzeltelgk verkeerd voorstellen van zaken ol heldccrbrckenvAAde inlenie beheersn^; hal vorkiijgitf vuft inzifihl 'h de mtpmo bflbgereir*! dm rei«v«ni ii voor de conlmle mei ala dool ypnirijlaweikzaarnredan ie scsocioron dn,' p^ssnniJ zijn in de omstandig lieden. Doze Kvork7rmmhrKlun hebben net ate dool om 00n ocrdDul uil ter spieken over de eiredivileit van dp interne bohcorsmp van do onbteit: hal evalueren vnn <jci gosehiklhuid van dm go&rüikte grondslager, voor fin^inc-irik? versiaiTOevwg cnhci gvylwirun vande fcdelgkhs-d va" schEitt'i»sicn door hel bestte'r on da t-oelichbogcii die dpaniwur in ds- jajwekening stnao: v hot vdVsbllui'k dat ds dcor FhzI hcsiuur <;ohnnlccrdir cxxlbnuileilsvCrciVterelSking donvoiudtMHi is. Tevens hel op beste nin Ac vgrkrugun ecMicte-iNormaee va&1s<eiian ai or qebhurunissen en breslerdighcdcn ?ijn wjiurinrir gerede tv/ijTel 200 kunnen beslaanoi do nnchirnuiniey haar bednjteacJivilfliton in mnlinuileil kun voortzetten. Als wij COncAtdeien djitHjr can cnzekorhoid van m^torioollxilonijtMiHcrbsi, Jb*'i w; verplicht wri aendacr-i inonzc onnlrOteverkJaring 1e VOSUncn gp du Kiltiviinte cfsralaLeiuilfo loelicWirigen >r do jpiirTckunuig. AJs de tdelcTZingon inodtw.yzipi rijn, moeien wy onze verwering aanpassen. Oi "r-i> aonclus>c& zijn gebaseerd pp <ki <i6iiirote-irtl<iriYiebe die verkregen is lot de datum vnn oiue ocntrolGVClViDnrv} Tneknm:aigiï gubiKjrlenissail -ui oiriatandighedah kunnen c gghlcr fce- tei'ten d-at ?-un ondomofniivi teuir uxiiru'ieiL niöi lartgerken handhaven hoL evalueren vnn de piesenlaba, afoJCluiA en inhoud v.nn dg |uurnM.aniny de daarin Opgenomrjn Inni-ghZirvjun, Sn hpi gviilueien ol de jaarrekening oongcirguw bpold guelt vrm dc onderliggende bansact>cs on cjcibAurDSniSSen. 'l'j'yonrnpiiiearen mei hel besluur onder enaore nv«r do guplande raikwi|dtB en tirmiig van de OOntrglc nn Dver da St^lifcento bcvindiiKjnn din uil an7<i ConlrOlO rtijr voren Zijn gekomen. WKirondcr (ivunluOki Signfcantfl lekortkomingcfi inde lï'.lirmfi belieeiSihfl. Wij hcvL'Kiiyen aan het bestuur dnt wij ria mli»iink: r'idKiLhe voorschrïtten over cnafhankolijkhekj hebb"" nrtyelce'd. W; communooren rjgk mul het tofiK„-jr uvl» alle relabes en andere zakon Oh? rodglijktNvijS onzo orafhanfltCliAw:k! kynivin tiuinviuurtm «fi -Ovei -do daarmee VCrtend hpyrtondo mpelrptjclCfi-. om onzepnahiarikc |k"oid evviuurlxirtpm WDUtlfinbeng. ?1 nowemher J?19 ViiMfti Ac co va La nis B-.V'. M' dia. f.M dcLwuwRAwg Pagina. 39

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 39