AJAX Foundation Toelichting op de balans Vorderingen Liquide middelen Continuïteitsreserve 2018/2019 Bestemmingsreserves 2018/2019 2017/2018 2017/2018 XXX De overige vorderingen hebben per 30 juni 2019 en per 30 juni 2018 betrekking op nog te ontvangen donaties en doorbelaste kosten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare banktegoeden bij de ABN-AMRO. Saldo per 1 juli 100 000 Resultaat boekjaar - Toevoeging van algemene reserve - Toevoeging aan bestemmingsreserves - Saldo per 30 juni 100 000 De continuiteitsreserve van 100.000 is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de Ajax Foundation ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De omvang van de reserve is gebaseerd op de maximaal te verwachten jaarlijkse vaste kosten. Sociaal economisch: - Life Skills Clinics 140 000 - Community Skills Clinics 50 000 - Community Scheme 60 000 Chronisch Ziek 42 250 Beperking 35 000 327250 Voor een beschrijving van de projecten wordt verwezen naar het bestuursverslag. Pagina. 35 85 983 14 017 100 000 100 000 30 000 120 000 5 000 35 000 290 000

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 35