AJAX Foundation Waarderingsgrondslagen Algemeen Vergelijking met voorgaand boekjaar Vorderingen Liquide middelen Bestemmingsreserves Kortlopende verplichtingen Verantwoording resultaat baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Overige baten Lasten Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Het jaarverslag is opgesteld conform RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vorderingen. Liquide middelen bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door het bestuur van de Ajax Foundation een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht Bij eerste opname worden de kortlopende verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De opbrengsten en kosten worden niet gesaldeerd weergegeven. Ontvangen donaties zijn hoofdzakelijk afkomstig van bedrijven. Onder de baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan ontvangen donaties, giften, opbrengsten uit acties, bijdragen sponsoring en al het andere dat door vrijgevigheid wordt ontvangen. Onder aandeel uit acties van derden worden bijdragen verantwoord die zijn verkregen uit door derden gehouden acties. Dit betreffen uitsluitend acties waarvoor de Ajax Foundation geen risico draagt. Onder de overige baten worden de rentebaten en -lasten verantwoord. De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, kosten eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie. De kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De kosten beheer en administratie zijn de overheadkosten die de fondsenwervende organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en de administratievoering die niet worden toegerekend aan de doelstellingen of de werving van fondsen. Pagina. 34

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2019 | | pagina 34