INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag 2017-2018 van de Ajax Foundation. Dit jaarverslag is bedoeld voor alle supporters van de Ajax Foundation en geeft inzicht in de financiën, de projecten en evenementen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2018 en een staat van baten en lasten over het boekjaar 2017-2018 en is voorzien van specificaties en toelichtingen. Als grootste club van Nederland vindt Ajax het belangrijk om op maatschappelijk vlak zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ajax heeft een voorbeeldfunctie binnen en buiten het veld en wil een positieve stempel drukken op de maatschappij. Dat doet de club via de Ajax Foundation, opgericht op 18 maart 2010 als een onafhankelijke, maar aan AFC Ajax NV gelieerde stichting. Op een betrokken, sympathieke en bovendien respectvolle manier, wil de Ajax Foundation verbondenheid stimuleren en voetbal- en levensvaardigheden positief beïnvloeden. De Ajax Foundation is Ajax veel dank verschuldigd voor de ondersteuning en diensten die kosteloos aangeboden worden. De Ajax Foundation hanteert een bestuursmodel waarin een vrijwilligersbestuur de stichting vertegenwoordigt en toezicht houdt op de uitvoering van het vastgestelde beleid. Het bestuur is tevens eindverantwoordelijk en delegeert de dagelijkse leiding van de Ajax Foundation aan de manager Foundation CSR van AFC Ajax NV. Hierdoor worden de beleidsuitvoerders en toezichthouders van elkaar gescheiden. Het bestuur van de Ajax Foundation had in verslagjaar 2017-2018 zes onbezoldigde leden die op basis van deskundigheid zijn benoemd. Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit Edwin van der Sar (voorzitter), Cees van Oevelen (secretaris), Miel Brinkhuis (bestuurslid), Jeroen Slop (bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter) en zijn Sirik Goeman en Roderick Turpijn per 2 november 2017 toegetreden als respectievelijk penningmeester/bestuurslid en bestuurslid. De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar, met de mogelijkheid van maximaal tweemaal een herbenoeming voor een periode van, telkens, drie jaar. 4

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 4