Accountants Adviseurs VERTROUWELIJK Stichting Ajax Foundation T.a.v. het bestuur Postbus 12522 1100 AM AMSTERDAM Aan: het bestuur van de Stichting Ajax Foundation CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017-2018 Onze oordeelonthouding Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2017-2018, eindigend op 30 juni 2018 van Stichting Ajax Foundation te Amsterdam te controleren. Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de stichting. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel bij de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening te kunnen uitbrengen. De jaarrekening bestaat uit: 1. De balans per 30 juni 2018; 2. De winst- en verliesrekening over 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018; en 3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor onze oordeelonthouding Het is niet mogelijk gebleken achteraf tot het oordeel te komen dat de balans per 30 juni 2017 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen, welk oordeel kan dienen als uitgangspunt voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar voor het jaar eindigend op 30 juni 2018. Indien bedragen van genoemde balans anders zouden moeten luiden, zou dit van directe invloed zijn op de gepresenteerde resultaten voor het jaar eindigend op 30 juni 2018. Als gevolg hiervan is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling van het resultaat voor het jaar eindigend op 30 juni 2018. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ajax Foundation zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd Op de jaarrekening voor het jaar eindigend op 30 juni 2017 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen bedragen in de winst- en verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen, evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de mutatieoverzichten niet gecontroleerd. Vallei Accountants B V T *31 (0)33 286 6619 Maarsbergseweg 48 E info@vaacc.nl 3931JJ WOUDENBERG W www.vaacc.nl Postbus 191 3930 ED WOUDENBERG IBAN: NL42 RABO 0134 7858 43 BIC RABONL2U Btw 818548.137 B 01 KvK: 3212 6939 Vallei Accountants BV is statutair gevestigd te Woudenberg Op al onze diensten en offertes zijn de algemene voorwaarden NBA ZO13 van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en te raadplegen op onze website: www.vaacc.nL Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 28