TOELICHTING OP DE BALANS Vorderingen De overige vorderingen hebben per 30 juni 2018 betrekking op een nog te ontvangen donatie en doorbelaste kosten en per 30 juni 2017 op de rekening-courantverhouding met AFC Ajax NV. Liquide middelen De liquide middelen betreffen direct opeisbare banktegoeden bij de ABN-AMRO. Continuïteitsreserve 2017/2018 2016/2017 Saldo per 1 juli Resultaat boekjaar Toevoeging van algemene reserve Toevoeging aan bestemmingsreserves 85.983 14.017 583.737 -125.254 -372.500 Saldo per 30 juni 100.000 85.983 De continuïteitsreserve van 100.000 is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de Ajax Foundation ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. De omvang van de reserve is gebaseerd op de maximaal te verwachten jaarlijkse vaste kosten. Bestemmingsreserves 2017/2018 2016/2017 Life Skills Community Skills Community Scheme VUmc Beperking Pitch je Stichting 100.000 30.000 120.000 5.000 35.000 125.000 10.000 180.000 7.500 30.000 20.000 Saldo per 30 juni 290.000 372.500 Voor een beschrijving van de projecten wordt verwezen naar het bestuursverslag. Algemene reserves 2017/2018 2016/2017 Saldo per 1 juli Resultaat boekjaar Toevoeging aan continuïteitsreserve Onttrekking aan bestemmingsreserves 74.163 -14.017 82.500 Saldo per 30 juni 142.646 Kortlopende verplichtingen De post kortlopende verplichtingen bevat voornamelijk schulden aan crediteuren en nog te betalen kosten met betrekking tot projectdoelstellingen. 24

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 24