WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemeen Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. Het jaarverslag is opgesteld conform RJk C2 Kleine fondsenwervende organisaties. Vergelijking met voorgaand boekjaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vorderingen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door het bestuur van de Ajax Foundation een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht Kortlopende verplichtingen Bij eerste opname worden de kortlopende verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Verantwoording resultaat baten De opbrengsten en kosten worden niet gesaldeerd weergegeven. Ontvangen donaties zijn hoofdzakelijk afkomstig van bedrijven. Baten uit eigen fondsenwerving Onder de baten uit eigen fondsenwerving wordt verstaan ontvangen donaties, giften, opbrengsten uit acties, bijdragen sponsoring en al het andere dat door vrijgevigheid wordt ontvangen. Baten uit acties van derden Onder aandeel uit acties van derden worden bijdragen verantwoord die zijn verkregen uit door derden gehouden acties. Dit betreffen uitsluitend acties waarvoor de Ajax Foundation geen risico draagt. Overige baten Onder de overige baten worden de rentebaten en -lasten verantwoord. Lasten De lasten bestaan uit kosten besteed aan de doelstellingen, kosten eigen fondsenwerving en kosten beheer en administratie. De kosten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De kosten beheer en administratie zijn de overheadkosten die de fondsenwervende organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en de administratievoering die niet worden toegerekend aan de doelstellingen of de werving van fondsen. 23

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 23