Bedragen x 1 30 juni 2018 30 juni 2017 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen 145 8.642 8.787 1.500 13.810 15.310 Liquide middelen ABN AMRO Bank 621.786 621.786 456.417 456.417 Totaal activa 630.573 471.727 PASSIVA Reserves en Fondsen Continuiteïtsreserve Bestemmingsreserves Algemene reserve 100.000 290.000 142.646 532.646 85.983 372.500 458.483 Kortlopende verplichtingen Crediteuren Omzetbelasting Overlopende passiva 35.507 62.420 97.927 2.372 38 10.834 13.244 Totaal passiva 630.573 471.727 21

AJAX ARCHIEF

Ajax Foundation (vanaf 2018) | 2018 | | pagina 21