NOTULEN VERGADERING BOBBY HAARMS FANCLUB D.D. 16 MAART 2000. Aanwezig: Rimko Haanstra, Klaas Vos, Ineke Provily, .|H»p Slobbe. 1 Opening: ,^T'he« on,br*e" v,,,, dc vi«praescs is de praescs een fikkie narrig cn opent om 20 uur 40 de vergadering door mei een vuist dc tafel een dreun Ie verkopen. 2 Ingekomen stukken: A: Een positieve reactie van Nico Smit op dc laatste Bobgala. en geestige brief vim Henk Cornelissen van de Bunzingen. Dc brief blijkt tevens de rekening van het Taxibedrijf uit Den Oever te zijn. 3 Notulen vergadering maandag 18 oklober 1999. Er zijn geen opmerkingen dus zijn de notulen aangenomen. 4 Verslag vergadering Ajax-commissie Afscheid Bob (Ajax) van hedenmiddag. Er ts een feestcommissie opgericht bestaande uit: Hennie Henrichs, David F.ndl. Simone Vreel.ng, Michd Sleutelberg, Rimko Haanstra en Klaas Vos. ?£LT' l T'? wcds,rijd Ajax-MW word. Bob in de Arena een groots a scheid aangeboden door het Ajax bestuur. De vraag is wat doet het BHFC bestuur op die dag en wat geven wij hem. 1 19 mei krijgt Bob een reestavond aangeboden voor zijn familie, vrienden en kennissen. 5 De toekomst van dc Fanclub nadat Bob is gestopt. lilZTrr™ bC5l0,e" d8' de ranclub Wordt "Pleven-1" het veried.n zijn wc me. de fanclub begonnen omdat we hem tijdelijk misten, nu we hem voor goed zullen missen moeten we dan ook stoppen. De vraag b wal er met liet geld moet gebeuren. Rimko wil het geld aan dc leden besteden, .(aap en Ineke zijn hel daar niet mcc eens. Er wordt geopperd om met het bestuur een trip te maken naar Willy Brokamp in Nccrkannc. Overnachten, schransen en slempen. Als het bestuur voltallig is zullen we daar verder over beraadslagen. Omdat Hans de vergadering vergeten is moet hij als straf dooreen, hem welbekende, vetprop gepijpt worden. Rimko oppert het idee om in de toekomst een soort van reünie te organiseren waar de ware leden en Bob nog eens over de voorbije jaren kunnen bomen. 5A De FancJubavond: Al Datum: De datum zal een moeilijk Item worden. Er moet geïnformeerd worden. Voorlopig is 15 mei eeo optie. A2 locatie: Het grootste gedeelte van het bestuur is zeer te spreken over ABA-Lounche. Er moet geïnformeerd worden wanneer de zaal vrij is en of de mogelijkheid bestaat om er wederom van gebruik te maken. Rimko zal Hans informeren zodat de vice kan informeren bij Rob.

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 2000 | | pagina 2