Beste leden van de fanclub. PRAESES AMEC Engineering Het ledental stijgt mot do dag. Als ik hot good hob zlji» we de 120 al gepasseerd. Dus een rospoktabel aantal Uit ervarino weel ik dat |e het lodenbestand van oen club kan vordolon in twee kategorloon. passiovo cn aktleve leden. Do passieve leden zijn al tevreden als ze zo at en toe eons eon berichtje ontvangen en een keer een gezolilne bijeenkomst kunnen bezoeken Dat is voor hen moor dan genoeg. Zoor begnipelljkl Goen probleem, want van nature behoor Ik ook bij de eerste kategorie Heerlijk rustig. Al dat gedoe aan je hoofd Maar., er zijn ook aktieve leden Meestal in do minderheid, doch mol een energie voor tien Dio popolon om zich nuttig to maken voor hun club Tot die laatste klasse wil Ik, namens hel bestuur, een vorzook richten Heb |o eon schrijftalent? Ideaal voor hot Bobblad Heb je een organisatietalent? Ideaal vooi do festiviteiten. Hob ie oon vorbaaltalent? Ideaal voor de acquisitie van advertenties. Kortom, wat vooi talenten er ook sluimorcn ol reeds aan do opppervlakto verschenen zijn, stuur even een briefje mot |o gegevens on mogelijkheden naar ons postbusnummer en we nemen daarna direkt kontakt met jullie op. Aktievellngon' Bi| voorbaat al hartstikke bedankt! De Ab Aclis. P.S. Die passievoling, die na liet lezon van deze oproep plotseling onrustig wordt, vieumdo stromingen door li|f en leden voelt waren en zich bij do Iweede kategorie wil scharen, is natuurlijk ook van harte wolkom» Begon het nou als een grap? Als het een grap was. dan blijl je wel lachen natuurlijk, met 120 leden en een heus Bobblad voor je neus. Een folt is. dat wij als bestuur op die oodenkwanriliue 7e lebruan I903 mol oen kwinkslag uiting hotiben gegeven aan onze warme gevoelens |egens Bobby, die op dat moment In het ziekenhuis lag Wij zaten op die zondag wel bi| Ajax en Bobby niel Wi| hadden ons eigunlgk nooit eeidcr gorenliseord dat zoiets tot de niogelljklieden zou kunnen behoren. Ajax en Bobby is een twee-eenheid Bob Is voor ons welhaast Ajax In eigen persoon Met de lax aan Bobby, die kond deed van de gebooito van zijn Fanclub bleken we in onze argeloosheid een waar "Gat In do Markt" aangeboord te hebben. AMEC Engineering Nederland b.v. Kabelweg 21 Postbus 80046, 1005 BA Amsterdam Telefoon: 020-6824836 Fax: 020-6826163 En zo weidon vip goodbodoolende lans vip aankomende Bobo's. Bobby-Bobo's. Het voolt natuurlijk erg goud om Bobo te zijn En ik kan niet anders zeggen dat de tijd die wij in onze Bobby Hobby stoppen een heel plczluitgc Is, En ondanks dat de Fanclub een senoiizo aangelegenheid Is. wordt er veol golaclion. Het huidige bestuur is onwankelbaar, inaar tegelijk ook kwetsbaar. Vier lieren mot vrge beroepon on éên onderwijzeres Allen met con nogal grillig vri|otljds pa troon Synchroon lopende vrije uren. zijn al en too zo schaars, dat we elkaar, behoudens hij thuiswedstrijden van Ajax. nog wel eons eon maand lang weten mis to lopen De continuïteit is voor de Bobby Haarms Fanclub net zo bolangri|k als voor Ajax. Om die te waarborgen wilton wij, overeenkomstig met bet euisto elftal van Ajax. cr naar streven elke (bestuure)plaats dubbel bezet te bobben, Vandaar dat ik bij deze Fanclubleden met bestuurservarlno ol ambitie In die richting van harte oproop om hel bestuur actief in haar verschillende takon to stounen. Rimko Haanstra

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 4