Van de redaktie COLOFON HET BOBBLAD Ollicléol orgaan van do Bobby Haarms FancluD Veischljnl regelmatig naai behoeven on bel loven Uitgave: Hobby Haarms Fanclub Postbus 93009 1090 BB Amsterdam Fax 020-6650083 Advertenties: Inlichtingen 03465-71650 optjave per fax 03465-71650 Redactie: Klaas Vos. Mans Mohsson. Rmiko Haansira. Davin Endi. Evori Vermoer Raymond Bouwman. Michel Sleulolborg Redactie-adres: te Oostcrparkstraat 61"' 1091 GV Amsterdam Vormgeving en druk: Mark Remark Adviesbureau voor reclame on PR Postbus 10G5 1040 EB Ucvorv/i|K Iel 02514-98311 Fax 02514-70183 Eindüll|k is hot zo ver. Het eerste nummer van ons clubblad ligt voor U De naam spreekt voor zich Oo inhoud eveneons. Hot is uiteraard alios Bob wat do klok slaat Bobs Leven, Bobs Sleeen (een serie). Bobs Jobs olc. 8 Maart jongstlodon word Bob 60 jaar Daarom trott U in dit nummer oon hommage In dichtvorm aan, van de hand van David Endt. Interessant is het interview dat Minliol Sloutolhcrg on Raymond Bouwman maakten mot dokter Posthuma, ons oudste lid. als voormalig Ajax-arts In do tl|d dat Bob zelf nog Hor do rood-wltte kleuren in het veld droeg en verdedigde. En er is meer. Enfin, een eersteling om te koesteren derhalve. En ik kan U aanraden dit nummer zorgvuldig te bewaren, want hot wordt ongotwl|told een collectors Item Zeer veel dank zijn we verschuldigd aan ons lid de heer Rob Pooties. die met zijn bureau "Mark Remark" de gehele lay-out van het blad verzorgd heelt en ook de vorantwoordoli|khoid van do productie ervan op zich heelt genomen Hi| en zijn loam zullon dat ook voor de volgende nummers doen Mocht U door deze belangeloze steun gomspireerd zijn niets staat U In de weg om bi|voorbeold artikelen te leveren ol adveitentles 150,00 por halve pagina) te plaatsen In iedor geval veel loesplezlerl Klaas Vos P.S De inhoud van de artikelen is geheel voor rekening van de auteurs. Daar kan dus over gecorrespondeerd worden! NdtsiAVö bJüJkfrc.ij i"i irfjwmifiPfiZiU't «4 Mff <If 1/,'ori" BOBBLAD I

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 2