BOBJOBS LaPercfie d'or ook voor uw zakenlunch en diner Mijn vader deed een BOBJOB. "Wiit is een Bobiob?" zult u zeogen Een bobjob is een work dat vaak verricht wordt in dc schaduw van eon ander. Een üob|ob is een vak dat iemand alleen maar kan uitoefenen als de Helde voor hel werk aan bezotonhoid oronst Kortom, oen bobiob is afgeleid van ouzo oigen Bob. Wi| willen in elk Bobblad Iemand portrettoren die zo'n bobjoli vervuil ol vervuld heelt Wal lag or voor mij moer voor do hand om als eerste ingn vader to beschrijven, die helaas alweer acht Jaar dood is. Mijn vader was eon man die zijn leven lang (rouw bleef aan óén vrouw, aan éón goloof en aan éóu beroep. Ml|n moedor was die gelukkige vrouw, de gorolormoerde kerk hoell hij door dik on dun gesteund on hot onderwijs kon voor de volle 100% op hem rekenen Dag en nacht stond mijn vader klaar voor alles waar hl| voor slond: zijn gezin, zijn familie, zijn leerlingen en collega's. TROUW slond In hoofdletters op zijn voorhoofd geschreven en hij las ook het ochtendblad Trouw trouw Waren or leorlingon die door een zlekto achterop waron geraakt, dan was mijn vader nooit Ie beroerd, ondanks zijn drukke werk en grote gezin om zo iemand extra bijles te geven. Zondor een cent te vragen. Dat was zijn eer te na. Het belangrijkste was dat zo'n knul of meisje er op lijd was als de examens er waren. Hoewol hi) zoll in zijn begintijd binnen hot onderwijs "hoofdmoester" was geweest, werd hij later in hol voortgezette onderwijs gewoon leraar en moest dus dienen onder oen dlrekteur Soms was hij het met helemaal eons mot het beleid van zo'n boven lieni gestelde, maar nimmer liet hij daar iets van blijkon. Zoals oen Iwoede trainer zijn coach steunt, zo steunde mijn vader de dlrekteur Mi|n vader had een schal aan ervaring en had. zeker als het nlel zijn eigen kinderen betrof, een zeer goed psycholgisch inzicht Hij haalde vaak de kolen uil vuur voor zo'n direkteur of knapte andere vervelende klussen op. waar zo'n man zich niet aan wilde branden In zijn late ondorv/ijsjaren was zo'n direkteur ook meestal jongor dan mijn vador, maar hi| steunde zo'n man (want toen waren dlrckteuron alleen mannen) door dik en dun. Behalvo een keer Dat was toen ik kortstondig bij hem op school werd goparkoord. omdat oen andere school mij liever niet meer binnen haar muren zag.Ik kreeg tijdens de les een aanvaring met de direkteur. die ook duits gal Hij gebood mij mee te komen en zocht het lokaal op waar mijn vadei les gal De dlrekteur riep hem uit de les on verraadde wat Ik had ultgevroton. Mijn verwekkor zag in eerste instantie geschrokkon naar de diroktcui op en daarna keek hi| mij mot gefronste blik aan, maar reageeide totaal anders dan ik ooit van hom verwacht had Hl| ging er eens goed voor slaan, schraapte zijn keel en rechtte zijn rug: "Mi|n direkteur zou het nooit goed vindon, dat ik privézaken van mijn zoon behandel tijdens de lesuren U kunt zich na schooltijd bii mij melden, als er problemen zijn Mijn vader liep terug naar zijn klas on sloot de deur. De dlrekteur stond duidelijk voor joker. Ik zag dc man klein worden Hij wist zich totaal ooen houding te geven en zonder iets te zoggen liep hij terug naar do klas en ik volgde hem mol grolu binnenpret. De direkteur heelt mijn vader na zijn lessen er niet op aan durven spreken en deed net alsol er nooit iets gebeurd was. Toen mijn vader moest kiezen lussen de |ob en zijn bloed, koos hij voor het laatste. En ook dal is kenmoikend voor iemand met een Bobjob Hans Melissen Delflandplein 14, 1062 HR Amsterdam telefoon 020-6154629/fax 020-6151510 *n^uus 1065- '040 EB Bovorwijk ofoon 02514 02764, Fax: 02514 70183 HAR HESTAliriANr

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1994 | | pagina 13