Notulen bestuursvergadering "BOBBY HAARMS FANCLUB" op dinsdag 16 maart 1993 in Restaurant "La Gondola" te Amsterdam. Aanwezig zijn Rimko Haanstra Hans Melissen Jaap Stobbe Praeses Vice-Praeses Ab Actis Fiscus Assesor Externe Betrekkingen Toehoorder Toehoorder Klaas Vos Ineke Provily Bert Haanstra Hugo Haenen 1. Opening door de praeses. De praeses heet alle aanwezigen welkom in Restaurant "La Gondola" te Amsterdam. 2. Notulen: vaststelling fax als eerste Officiële Verklaring. De fax aan Bobby d.d. 8 februari 1993 wordt vastgesteld als eerste Officiële Verklaring. 3. Verslag Fiscus opening rekening. De Fiscus heeft heden het Postkantoor bezocht en enige formulieren medegebracht ter aanvrage van een rekening-courant bij de Postbank. Op advies van de Fiscus besluit het bestuur de "BOBBY HAARMS FANCLUB" vooralsnog als "Comité" in te schrijven bij de Postbank. De Fiscus zal de Kamer van Koophandel bellen "hoe alles moet". 4. Hoogte contributie. Het Bestuur besluit de contributie op minimaal f 50,00 per lid per jaar vast te stellen. 5. Column Bobby in "Sportclub". Verwacht wordt dat de BHFC in de eerstkomende column van Bobby wereldkundig gemaakt wordt in Amsterdam. De "Gostwriter" heeft met enige bestuursleden, en in het bijzonder met de Fiscus, gesproken na afloop van Ajax-RKC (13/03/93). Besloten wordt een Postbusnummer te nemen en te publiceren voor aanmeldingen. j&te

AJAX ARCHIEF

Fanclub Bobby Haarms (1993-2000) | 1993 | | pagina 2