Dougie Brimson, een interview Maar wie zijn de eersten die de schuld krij gen als een club in de problemen raakt? Precies, de supporters! En naar mijn mening is er maar één manier waardoor dit kan ver anderen: het gebruik van ons recht om te stemmen. Zo heb ik een aantal jaren gele den geopperd om een politieke groepering op te richten: The Football Party. Op deze manier is het mogelijk om een krachtige stem te geven aan diegene die het spelletje voetbal op de voet volgen. En ik denk dat de tijd daar rijp voor is. Veel mensen geven niets meer om de hedendaagse politiek, maar een nieuwe politieke partij zoals The Football Party zou een grote kans maken om daadwerkelijk iets te bereiken. Mijns inziens is dit de enige manier om als supporter enige invloed te kunnen uitoefenen. Of je zou als supporters je eigen club moeten kopen... DS: In Nederland speculeert men al een aantal jaren over een speciale voetbalwet geving. In Engeland bestaat deze zoge naamde "Football Law" al. Is deze wet rechtvaardig en helpt het om problemen rondom het voetbal op te lossen? Dougie: Veel van wat er rondom een voetbal wedstrijd gebeurt blijft verborgen voor de buitenwereld. Naast een deel van de suppor ters en de autoriteiten weet verder niemand wat er daadwerkelijk gebeurt. Mishandelingen, arrestaties en incidenten komen bijna nooit in het nieuws. Er is dus maar een kleine groep die weet wat er gaan de is. Deze beslotenheid geeft de autoritei ten de mogelijkheid om met dingen weg te komen die anders in onze maatschappij niet getolereerd zouden worden. Daarnaast kun nen zij de verantwoordelijkheid van hun eigen fouten op anderen afschuiven. Maar het ergste is nog wel dat het de mogelijkheid biedt om een wetgeving te ontwikkelen die lijnrecht ingaat tegen een aantal basisprinci pes van onze beschaafde maatschappij. Neem nou de buitenlandse wedstrijden van het Engelse nationale elftal. De Britse politie komt dan met een lijst van personen waar van zij vermoeden dat zij zich schuldig zou den kunnen maken aan supportersgeweld. Deze personen worden geweigerd en mogen het land niet uit, ook al is er geen bewijs tegen ze. Het basisiprincipe van ons rechts systeem is nog altijd 'onschuldig tenzij het tegendeel bewezen is' ('innocent until proven guilty'). Blijkbaar geldt dat niet binnen de wereld van het voetbal. DS: Welke rol speelt de media in Engeland? Dougie: De media zou de feiten moeten mel den, zodat het publiek haar eigen mening kan vormen. Te vaak is dat simpelweg niet het geval, met name met betrekking tot sup portersgeweld (hooliganisme) en Engeland. Kijk maar naar de gebeurtenissen in Charleroi tijdens Euro 2000. Dankzij één van de meest bespottelijke mediaberichtgeving die ik ooit heb meegemaakt is een klein inci dent afgeschilderd als één van de grootste voetbalrellen aller tijden. Belachelijk. Het ironische is dat als een krant de waar heid zou melden en meer aandacht zou gaan besteden aan de wensen van de sup porters, deze krant veel meer lezers zal trek ken. Toch blijft men vrolijk doorgaan met het schrijven en in beeld brengen van steeds dezelfde onzin. En de wensen van hun klan ten worden genegeerd. Ik snap daar hele maal niets van. DS: Hoe zie je de toekomst voor de voet balsupporters, hun belangen en hun lief de voor het spel?

AJAX ARCHIEF

Fanzine Dapp're Strijders (2003-2005) | 2003 | | pagina 24