NIEUWS ONAFHANKELIJKE FANCLUB AJAX MB - Postbus 14656 OFA-nieuws valt niet onder de redactionele verantwoording van DAS e-mail:info@ofa.nl 1001 LD Amsterdam www.ofa.nl Prijsopbouw combi-kaart -f 1,50 parkeer- geld In de afgelopen periode is tijdens de gesprek ken bij Ajax meerdere malen gesproken over de prijsopbouw van een combi-kaart. Naast de toegangsprijs en de kosten voor de busreis zijn ook de SENS-kosten van 2,50 tot 5,-, ver zekeringspremie van 10,- en parkeerkosten van 5,- onderdeel van de prijs. Met name de verzekeringspremie en parkeerkosten maken een fors onderdeel uit van de totale prijs en maken daarmee de prijs van een kaartje hoog. Met ingang van dit seizoen heeft Ajax besloten om de prijs voor het parkeren te verlagen tot ƒ1,50. Het argument van Ajax is, dat per wed strijd aan de dienst parkeerbeheer van de gemeente Amsterdam een vergoeding betaald wordt voor het gebruik van het parkeerterrein P-bus. De kosten die de Dienst Parkeerbeheer in rekening brengt, verdeelt Ajax over alle sup porters. Ondanks de substantiële verlaging met ingang van dit seizoen waren we nog steeds van mening dat het niet fair is dat de suppor ters die met het openbaar vervoer naar de Arena komen, moeten betalen voor iets waar ze geen gebruik van maken. Daarom is beslo ten om de ƒ1,50 niet langer aan iedere sup porter in rekening te brengen maar aan dege nen die daadwerkelijk hun auto parkeren op het terrein P-bus. In de toekomst heb je dus de vrije keus om gebruik te maken van dit parkeerter rein tegen betaling van 5,- of je auto in de omgeving gratis te parkeren. Voor alle suppor ters die met het openbaar vervoer of fiets rei zen verandert er niets, maar het kaartje is iets goedkoper geworden. Ons volgende doel is om zeer kritisch naar de verzekeringspremie van 10,- te kijken. Prijspeil catering Arena onder de loep Zoals jullie ongetwijfeld al aan den lijve onder vonden hebben, is eten en drinken in de Arena bepaald niet goedkoop, terwijl de prijzen de laatste tijd nog hoger zijn geworden en de hoe veelheden steeds minder lijken te worden. De cateraars zijn destijds naar het stadion 'gelokt' met mooie verhalen dat er veel concerten en evenementen naast het voetbal gehouden zou den worden. Omdat dit nauwelijks gebeurt, drei gen we als voetbalsupporter de dupe te worden van de tegenvallende omzet. Dit leidt dan tot prijzen waar je niet vrolijk van wordt. Ajax erkent dat het prijspeil aan de hoge kant is maar is, omdat het stadion niet van hen is, afhankelijk van de Arena. Michael van Praag zal als één van de commissarissen van het stadion probe ren de prijzen omlaag te drukken. Ook wij tre den met de stadiondirectie in contact over de hoge prijzen. Hopelijk leidt dit op termijn tot goedkopere snacks en drank. Tot die tijd is het kijken naar alternatieven, bijvoorbeeld de FEBO bij Zuid-H, geen onverstandige gedachte. Algemene Ledenvergadering Op 20 november jl. hebben we onze eerste Algemene Ledenvergadering gehouden. Het periodeverslag en het benoemen van de nieu we bestuursleden is op deze vergadering for meel bekrachtigd. Marianne Mulder en Esther Freen zijn hiermee officieel toegetreden tot het bestuur. In de periode tot 30 juni 2000 had de OFA een overschot van een kleine 3.000 gul den. Dit overschot is te danken aan de zuinig heid van het bestuur en de inzet van de vele vrijwilligers waardoor we veel zaken intern heb ben opgelost. Met name het maken en verstu ren van de nieuwsbrieven is iets wat ontzettend veel tijd vraagt van de vele vrijwilligers. Supportersreizen We willen volgend jaar weer een reis organise ren naar de wedstrijd Roda JC-Ajax, inclusief eten bij de overbekende chinees Panda. Wil je mee dan kun je je opgeven op telefoonnummer 020-6008698 of via info@ofa.nl. Nadere details over de prijs (uiteraard weer zo laag mogelijk) en vertrektijden volgen later. We willen ook kij ken of we op weg naar Kerkrade een alternatie ve opstapplaats kunnen aanbieden. Dit is afhan kelijk van de belangstelling. We denken hierbij aan 's-Hertogenbosch of eindhoven. Tevens zijn we bezig om een reis te organiseren in het voor- 6 www.deajaxster.nl de ajax ster nr. 33

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 6