kort IHI4UYH I Nog geen uitspraak in werpsterrenzaak Op vrijdag 17 november diende in Maastricht de strafzaak naar aanleiding van de rellen die op 16 maart 1999 tijdens MVV - Ajax plaatsvon den. Een drietal Ajax-supporters zou terecht staan voor onder meer het gooien van metalen sterren, die van een afscheidingshek waren gevallen. Voor aanvang kon Gerard Hamer, advocaat van één van de verdachten, al melden dat de rechter deze middag geen uitspraak zou doen omdat ze bij het agenderen te weinig tijd voor de zaak had ingeruimd. Bovendien had hij in het belang van zijn cliënt bij justitie de video beelden van de rellen opgevraagd, maar op dit verzoek was tot die vrijdag niet gereageerd. Niettemin volgde er toch een korte zitting. Advocaat Hamer voerde een opmerkelijk plei dooi waarin hij betoogde dat de diverse partijen die zich verplichten zorg te dragen voor de vei ligheid in het stadion (en dus ook de overheid) zelf verantwoordelijk zijn voor de ontstane situ atie. Door de ondeugdelijke ophanging van de hekken lagen de sterren min of meer voor het oprapen. Het stadion van MVV, De Geusselt, is nooit officieel door KNVB en brandweer goed gekeurd (al beweert men bij MVV het tegen deel). Een dergelijk feit had bij de burgemees ter en de hoofdcommissaris van politie van Maastricht bekend moeten zijn. Hamer had dan ook graag deze kopstukken als getuigen willen oproepen. De rechter verwierp echter zijn argumenten omdat de verdachten iets hebben gedaan wat strafrechterlijk gezien verboden is. Zij oordeel de dan ook dat de door hem opgeroepen getui gen niet relevant waren in deze zaak, maar slechts de door de officier van justitie opgeroe pen getuigen. Daarmee was de zaak weer terug bij af, want de verdediging had immers nog niet kunnen beschikken over de videobeelden. Omdat er ook geen tijd meer was om de getui gen te horen verwees de rechter de zaak naar de rechter-commissaris. Voor zover er een conclusie valt te trekken, kan gesteld worden dat deze middag voor alle betrokken partijen pure tijdverspilling was. Vreemd genoeg beschouwt men bij justitie A deze gang van zaken als normaal: het is nu eenmaal zo. Ook de zes als getuige opge roepen agenten (die toch ook wel iets beters te doen hebben) leken er niet om te malen. Pas vol gend jaar zal deze zaak opnieuw dienen. I Sjakie komt niet meer terug Tot grote teleurstelling van het actiecomité "Sjakie op de bank", dat 10.000 adhesiebetuigin gen wist te verzamelen, hebben bestuur en direc tie van Ajax besloten het verzoek om de terug keer van Sjakie niet te honoreren. Aan het besluit zijn twee maanden met loodzware interne besprekingen voorafgegaan. Ajax voert als voor naamste reden aan dat er reglementair maximaal tien personen van iedere ploeg langs het veld mogen zitten en dat de aanwezigheid van Sjakie niet functioneel zou zijn. Hier kunnen wij moeite loos een aantal wedervragen aan koppelen, want hoe functioneel is bijvoorbeeld de grasloze Arena eigenlijk? Initiatiefnemer Ben heeft over de gang van zaken bij Ajax zijn buik meer dan vol. Hij overweegt na meer dan 40 jaar trouw suppor tersschap de pijp aan Maarten te geven. DAS nu ook in PDF-formaat Vrekkige supporters die 2,50 te veel vinden voor de aanschaf van een DAS wordt vanaf heden de mogelijkheid geboden om het blad in full-color met de Acrobat-reader te bekijken en eventueel af te drukken. Zie hiervoor onze inter- net-site op www.deaiaxster.nl I DAS ondertekent petitie Fanzine DAS heeft gemeend samen met enkele andere groeperingen in de stad (waaronder de initiatiefnemers van het actieblad Ravage) een petitie te moeten ondertekenen waarin wordt gepleit voor afschaffing van de 'bestuurlijke ophouding' in Amsterdam. Hiermee heeft de poli tie verregaande bevoegdheden om massa-arres taties uit te voeren bij dreigende ongeregeldhe den. De omstreden maatregel is destijds speci aal voor het EK ingesteld, maar is niet in de prak tijk toegepast. Volgens de initiatiefnemers is de wet strijdig met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en kan de overheid het wetsartikel gebruiken om onwelgevallige demon straties te voorkomen. Ook kan niet uitgesloten worden dat onschuldige mensen preventief wor den opgesloten. Burgemeester Patijn heeft het www.deajaxster.nl de ajax ster nr, 33

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 14