(niet altijd mogelijk). Het blijkt dat maar weinig supporters op de hoogte zijn van deze mogelijk heid want het komt zelden voor dat een derge lijke straf wordt uitgevaardigd. Verder hebben we in het afgelopen jaar geconstateerd dat sup porters in het begin vaak 'fouten' maken die een beroep in een latere fase bemoeilijken of onmo gelijk maken. De SAC zal proberen je hiervoor te behoeden. Natuurlijk kan je ons ook rechtst reeks benaderen indien je een specifieke vraag hebt of assistentie kan gebruiken. Jurien, 21 jaar, 4ejaars studente Rechten neemt zitting in de SAC omdat zij supporters van dienst wil zijn bij de behandeling van hun stadionverbod. "Vaak heeft een verhaal twee kanten, supporters kun nen bij ons hun kant van het verhaal kwijt. Ik hoop dat zij hierdoor een minder machteloos gevoel overhouden en wie weet kunnen wij de zaak een andere wending geven". Burgemeestersoverleg Sinds dit seizoen is er een vertegenwoordiger van de OFA aanwezig bij het burgemeesters- overleg. In dit overleg, dat ongeveer zes weken voor de wedstrijd plaatsvindt, wordt onder ande re gesproken over het aantal kaarten, manier van reizen, toegangsregeling tot het stadion, enz. enz. Kortom, dingen die ons als supporter aangaan. De aanwezigheid van supporters bij dit overleg is één van de aanbevelingen van de Commissie Stekelenburg. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling en onze aanwezigheid geeft ons de mogelijkheid om onze wensen bij de bron te bespreken. Zo is met de burgemees ter van Tilburg recent afgesproken dat de wed strijd Willem ll-Ajax combivrij zal zijn. Een ande re concrete afspraak is om bij psv-Ajax niet in het philips-stadion te fouilleren, maar dit reeds te doen bij de Arena. In de afgelopen jaren heb ben we immers steeds het begin van een wed strijd moeten missen omdat fouilleren in eindho ven niet echt snel gaat. We hopen dat het gewerkt heeft en dat alle Ajacieden tijdig op de tribune zijn aangekomen. Namens de OFA gaat Marianne Mulder naar het burgemeestersover leg. Reizen naar uitwedstrijden De OFA heeft zowel naar de wedstrijd Gent-Ajax als naar Lausanne-Ajax een busreis georgani seerd. We organiseren deze reizen met groot enthousiasme en willen op deze manier suppor ters op een voordelige en supportersvriendelijke manier vervoeren naar de wedstrijd. De ervaring leert dat de meeste aanmeldingen pas binnen komen op het moment dat de kaartverkoop al gestart is. We proberen een dergelijke reis steeds kort na de loting aan te kondigen en heb ben dat nu ook gedaan. De ervaring leert echter dat veel supporters zich pas inschrijven nadat ze het kaartje gekocht hebben. Hierdoor moeten we supporters soms teleurstellen omdat de bus vol is en er geen tijd meer is om te kijken of er nog een extra bus gehuurd kan worden. We verzoe ken je dan ook om je van tevoren in te schrijven zodat we snel een idee hebben van het aantal supporters om zo voldoende capaciteit beschik baar te hebben. Ledenvergadering Op maandag 20 november a.s. zal de eerste Algemene Ledenvergadering van de OFA gehouden worden. Indien je lid bent en de ver gadering wilt bijwonen dan kan je ons dat laten weten per mail of middels een telefoontje. Op onze website vind je ons financiële verslag en de agenda. Als je dit verslag per post wilt ont vangen dan kun je contact met ons opnemen. Naast het bespreken van het financiële verslag zullen we als bestuur ook nieuwe leden voordra gen voor een bestuursfunctie. Daarnaast is er de mogelijkheid om zaken te bespreken die je als supporter op je lever hebt en waarvan jij wilt dat we die als OFA in de komende tijd oppakken. de ajax ster nr. 32 www.deajaxster.nl 7

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 7