Ajax-supporter zou ongemerkt zijn geschoten De zestig Ajacieden wachten verdere ver sterkingen uit het leegstromende sta dion niet af. De groep, bestaande uit jonge Amsterdamse skin heads en Boxmeerse Ajacieden, zet de ach tervolging in en loopt door de Argonauten- straat, die parallel loopt aan de Stadionkade, mee met de feyenoorders. Zij worden op hun "beurt weer gevolgd door een busje met voetbalsjaals en -pet ten uitgedoste stillen. Ondanks waar schuwingen om hij elkaar te blijven sla gen zij erin om enkele achterblijvers te arresteren. Andere supporters trekken zich hier niet veel van aan en verzame len munitie. Bij de dwarsstraten, waar de groepen oogcontact krijgen, vliegen stenen, fietsbellen en ander materiaal over en weer. Regelmatig volgen kleine charges vanuit de mager bezette poli- tielinies. De Ajacieden, alhoewel getals matig in de minderheid, dagen de feye noorders voortdurend uit, maar zorgen ervoor niet te dicht bij de tegenstander te komen. De veel grotere groep rotter dammers doet zonder enige overtuiging enkele stormlopen, maar ook zij durven zich niet te ver de zijstraat in te laten lokken, beducht voor een hinderlaag. Wild West Ook de vijfentwintigjarige student Bert bevindt zich in het strijdgewoel en draagt letterlijk zijn steentje hij. Na een wirwar van straatjes te hebben doorlo pen belandt hij uiteindelijk bij de Minervalaan met de bedoeling om zo dicht mogelijk hij station Zuid te komen. Bij het viaduct voor het station komt de kleine groep oog-in-oog te staan met de groep van 250 feyenoor ders die over de hele breedte van het plein de aanval inzet. Al stenengooiend wordt besloten tot een tactische terug trekking in de omliggende straten in afwachting van versterking. In de Prinses Marijkestraat krijgt Bert onverwacht een harde klap op zijn rug. Hij draait zich om en kijkt recht in de loop van een pistool. Het is een zwijgen de onbekende persoon met een blauw witte pet en een Nederland-sjaaltje om zijn arm. Op dat moment is niet duide lijk dat deze als supporter vermomde cowboy, lid is van een aanhoudingseen heid. Het is de 32-jarige Arthur die op eigen houtje op avontuur is gegaan. De hevig geschrokken Bert is er van over tuigd dat zijn belager hem dood wil schieten. Als een ervaren judoka en karateka pakt hij in een reflex de hand vast en probeert de loop omhoog te richten. Andere eveneens hevig geschrokken Ajacieden verschansen zich achter geparkeerde auto's. Na afloop van Ajax-Feyenoord (1-2) op 6 oktober raakten supporters van beide voetbalclubs slaags met elkaar in de omgeving van het Olympisch Stadion in Amsterdam. 'Een agent in burger heeft bij het NS-station Zuid een waarschuwingsschot gelost', aldus Het Parool een dag later. Dat 'waarschuwingsschot* - blijkt nu heeft echter de hand van een Ajax-supporter doorboord. De agent zou daar niets van hebben gemerkt. Een schot lossen, iemand raken op nog geen halve meter afstand, een wond veroorzaken waar het bloed uitgutst, het slachtoffer horen schreeuwen van de pijn, en niets in de gaten hebben? Kan dat? Hoofdinspecteur Damkat: "Ehh,.. ja. Blijkbaar wel ja. door BART MIDDELBURG Zondagavond 6 AMSTERDAM - oktober deed Bert gif te bij het politiebureau Van Leij- enberghlaan in Amsterdam-Zuid dat hij bij de ongeregeldheden na 1 afloop van Ajax-Feyenoord door de j'-j Hp NPfln een of andere gek met een pistool UUU1 CIC IlCtlld dwars door de rechterhand was ge schoten. De dienstdoende recher cheur schreef het allemaal keurig op. Het slachtoffer zou er nog wel van horen. Vorige week maandag was het zo ver. of even op het bureau kon komenJNiet om - bij voorbeeld - te worden geconfronteerd met de schutter, maar om op verdenking van openlijke geweldpleging voor 24 uur in een politiecel te worden gezet. Die gek was namelijk geen doorge draaide voetbalsupporter, maar een agent in burger. Een soort boemerang-effect', noemt advocaat mr W. van Ben in Amsterdam lopen dus politiemen sen rond die iemand op nog geen meter a/stand dwars door de hand schieten, een ivond veroorzaken waar het bloed uitgutst, het slachtof fer horen schreeuwen van de pijn, maar niet in de gaten hebben dat ze iemand hébben geraakt? Damkat: "Ehh.ja. Blijkbaar wel ja." Geen erg geruststellend idee. Damkat: "Die agent heeft schuin omhoog geschoten terwijl die men sen probeerden dat wapen te pak ken, en is er van overtuigd geweest dat hij mis had geschoten. En dat kunt u dan een niet erg geruststel lend idee vinden, maar als er een worsteling ontstaat - voor het ge voel van die agent op leven en dood - dan zijn er tal van momenten waar bij een schot af kan gaan." De behandelende officier van justi tie, mr R. Berger: "Ik wil daar op dit moment geen commentaar op ge ven. De rijksrecherche is nog steeds bezig met het onderzoek. Tot dat klaar is wil ik mijn professionele neutraliteit bewaren." Advocaat mr Van Bennekom: "We moeten dat onderzoek inderdaad eerst afwachten, maar alles wijst u erop dat het hier gaat om een soort ehh.Laat ik het zo zeggen: iemand doet aangifte te zijn beschoten, dat blijkt een agent te zijn, en dan krijg je een soort boemerang-effect. Dat is mijn indruk. Als de politie bij voor- beeld aanwijzingen had dat mijn 5 cliënt een wapen in zijn bezit had, waarom is dan niet onmiddellijk huiszoeking bij hem gedaan? Ik weet niet precies welke motieven dan tot zijn aanhouding hebben ge leid, maar ik houd het op pure te genmaatregelen." Hoeveel mensen waren er volgens die schietende agent zelf bij die worste ling betrokken? Damkat: "Die agent noemt geen aantal. Hij zegt: het kunnen er vier zijn geweest, of drie; hij weet dat niet exact." Of twee: en zijn vriend, die probeerden te voorkomen dat die man zou gaan schieten. Damkat: "Nogmaals: de recher cheur kan zich dat allemaal niet meer herinneren." Een gewapende rechercheur in z'n eentje tussen twee grote groepen sup porters die elkaar te lijf willen gaan -is dat niet vragen om moeilijkhe den? Damkat: "Dat is over het algemeen ook niet het geval. Gebruikelijk is dat zij in groepjes opereren. Maar deze rechercheur -die overigens niet van mijn bureau is, maar van de mobiele eenheid - had op dat mo ment duidelijke aanwijzingen dat iemand binnen de Ajax-groep een vuurwapen in zijn bezit had. en is daar in z'n eentje achteraan gegaan. Dat vuurwapenbezit speelt overi gens niet zo n belangrijke rol in ons ik." "Daar ben ik dus ook bang Bat een paar Feyenoord-sup- porters hem een beetje hebben lopen opnaaien en tegen hem hebben ge zegd: tussen die Jongens van Ajax loopt iemand met een pistool. En dat hij meteen maar de eerste de beste - ik dus - heeft gepakt." d aiax ster nr. 32 www.deajaxster.nl 47

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 47