tijd in Kerkrade aan te komen zodat de actie "sup- portertje pesten" als geslaagd kan worden beschouwd. Onduidelijk is of er een wettelijke basis is voor deze actie. Wellicht dat de Amsterdamse politie alvast de grenzen wilde aftasten van de omstreden nieuwe EK-wet van de bestuurlijke ophouding. Het lukraak aanhouden en beboeten van nietsvermoedende supporters, die amper op weg zijn naar een voetbalwedstrijd, zijn acties die naar onze mening meer in een poli tiestaat thuishoren, dan in Nederland. De aange houden supporters zijn niet van plan om de boete te betalen en hebben aangekondigd de zaak te laten voorkomen. Gaat de SVA internationaal? Het "door en voor supporters" geldt blijkbaar niet voor de SVA. Hoe valt het anders te verklaren dat zij peperduur personeel moet aannemen om de vereniging draaiende te houden. Zijn er onder de 80.000 leden dan geen vrijwilligers te vinden die een aantal uur per week voor de nodige onder steuning kunnen zorgen? Bijna iedere vereniging draait immers (voor een groot deel) op vrijwilligers die zich graag inzetten om het de leden zo goed mogelijk naar de zin te maken. Zo niet bij de SVA. Een maand geleden stond er op de internetpagina van Ajax een vacature waar in voor vijf halve dagen in de week werd gevraagd om een bestuurmedewerkster, waarmee in dit geval een secretaresse werd bedoeld. Wat opviel waren de gevraagde eigenschappen. Wie ver wachtte dat er een Ajax-gevoel of enige affiniteit met Ajax-supporters werd gevraagd, kwam bedro gen uit. Geen woord hierover! Wel werd stress bestendigheid verlangd. Jawel, dan hebben we het over vier uur per dag notuleren, corresponde ren en archiveren. En, nu wordt het interessant, een goede beheersing van de Engelse en Franse taal, zowel in woord als geschrift. Nu kunnen we ons bij de Engelse taal nog iets voorstellen, gezien de vele engelstalige termen in het voetbal, maar waarom er kennis van de Franse taal wordt verlangd? Gaat de SVA soms ook dependances oprichten in België of franstalig Afrika? Voor belangstellenden: de sollicitatie moest al vóór 21 april j.l. worden ingediend. Maar misschien volgt er nog wel een herhaalde oproep. DAS-verkoper alsnog vrijgesproken In het korte nieuws van DAS nr. 24 schreven wij over de arrestatie van een Ajacied tijdens het ver kopen van enkele overgebleven exemplaren van DAS nr. 23 binnen de poorten van de kuip, voor afgaand aan de bekerfinale Ajax - Fortuna. De reden hiervan was de Afsluiter waarop de spot werd gedreven met het amateuristische optreden van de rotterdamse politie tijdens de coolsingel- rellen (onlangs werd bekend dat aan het uitlopen da s van een polonaise een hogere prioriteit werd toege kend dan aan het arresteren van stenengooiende kakkerlakken). Tien maanden na dato krijgt de onfortuinlijke verko per een korte brief van de rotterdamse officier van justitie thuis gestuurd, waarin hem wordt gemeld dat hij hiervoor niet (verder) wordt vervolgd, omdat hier onvoldoende wettig bewijs voor is. Dit is opmerkelijk, omdat hiervoor wel degelijk bewijslast was. De Ajacied heeft namelijk nooit ontkend dat hij DASSEN aan het verkopen was en er waren agenten die als getuigen optraden en eveneens DASSEN in beslag hadden genomen. Welk bewijs wil je nog meer, als officier van justitie? Wat de officier dus eigenlijk bedoelt te zeggen is dat er geen strafbare handeling is gepleegd. De verkoop van DAS valt immers onder de vrije meningsuiting. In plaats van de waarheid te verdraaien had de offi cier dan ook eigenlijk zijn excuses moeten aanbie den en een financiële vergoeding voor het onderga ne ongemak moeten meezenden. De verkoper heeft immers de wedstrijd gemist en is ten onrechte drie uur opgesloten geweest. Maar het kan altijd nog gekker. Zes weken later valt er een brief van de rotterdamse politie in de bus van de verkoper, met de volgende tekst: Geachte heer, Op 13 mei 1999 is tijdens een voetbalwedstrijd in het feyenoordstadion te rotterdam bij u een tijdschrift, genaamd de Ajax-ster, inbeslaggenomen. Op 8 maart 2000 heeft de officier van justitie beslo ten het tijdschrift aan u te doen teruggeven. Ik deel u hierbij mede dat u het tijdschrift op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en dit schrijven kan komen afhalen aan het politiebureau Groot- IJsselmonde, Lopikstraat 10 te 3079 DV rotterdam. Indien u geen prijs stelt op teruggave van het tijd schrift verzoek ik u hiervan op deze brief melding te maken en deze retour te zenden aan voornoemd poli tiebureau. Hoogachtend, AAM BESEMS brigadier van politie Vreemd genoeg wordt er over één DAS gesproken, terwijl er meerdere in beslag zijn genomen. Naast onterechte aanhoudingen bezondigen ze zich dus ook al aan diefstal! Tot slot worden onze bange vermoedens over het ontbreken van iedere vorm van intelligentie in dit ach tergebleven stukje Nederland bevestigd. Want den ken ze nu echt dat iemand met een gezond verstand even heen en weer naar rotterdam reist om iets ter waarde van twee gulden op te halen? Nee, die stopt liever zijn tijd in een bij het Arrondissementsparket rotterdam in te dienen schadeclaim (wordt misschien vervolgd). 53

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 53