"Geblesseerde spelers moesten menigmaal de massagetafel verlaten, omdat dhr. Van Praag deze voor privé-doelein- den nodig had. moest worden, men geen kind meer aan hem had. Hij wilde namelijk niets liever dan de hele dag in het wildeweg handtekeningen oefenen. Dat verklaart alles, dunkt mij.' 'In de loop van de dag ontdekte ik dat mijn tele foon 'gebugged' was, ik werd afgeluisterd. Dit verbaasde mij nauwelijks meer, maar ik besloot wel vanaf dat moment mijn onderzoek alleen vanuit beroepsmatige interesse voort te zet ten. Ik herhaal nog maar eens dat ik de toestanden die ik hier aantrof niet eerder had meegemaakt. Aan het eind van de dag kwam ik Michael van Praag $egen in de parkeergarage. Toen hij informeer de naar mijn vorderingen hield ik me wijselijk op de vlakte en antwoordde dat het nog te vroeg was om conclusies te trekken.' g 'De volgende ochtend vond ik in mijn postvak de toegezeg de stukken. Het bleek te gaan om een presentatiegids en een jaarverslag. Als organisa tie-adviseur hoop je op meer medewerking van een cliënt, maar goed. Bladerend door de presentatiegids viel mij op V dat Ajax voor een voetbalclub over wel erg veel indirect pro- duktieve werknemers beschikt, zgn. overhead. Uiteraard was ik geïnteresseerd in het verloop van het personeel. Een hoog verloop hangt immers vaak samen met een hoge ontevreden heid en juist ontevreden werknemers klappen graag uit de school. Aangezien veel bedrijven hun medewerkers tegenwoordig via uitzendbu reaus aannemen, nam ik aan dat dit bij Ajax ook het geval zou zijn. Bij mijn bezoekjes aan enke le gerenommeerde uitzendbureaus kreeg ik steeds te horen dat men geen zaken meer deed met Ajax, omdat men van vrouwelijke sol licitanten te horen had gekregen dat dhr. Van Praag wel zeer nadrukkelijk deel uitmaakte van de sollicitatiecommissie. Meer wilde men er niet over kwijt. Ik zat dus weer met de losse eind jes die ik aan elkaar moest zien te breien.' 'Een oproep op internet bracht mij nog dezelf de dag in contact met een ex-werkneemster. Zij wilde wel het een en ander kwijt, mits ik haar volstrekte anonimiteit kon garanderen. Ze ver telde dat sollicitaties wanneer het vrouwelijke sollicitanten betrof, behalve een mondeling ook een fysiek gedeelte kenden, wat door dhr. Van Praag werd 'afgenomen'. Het ging zelfs zover dat geblesseerde spelers menigmaal de mas sagetafel moesten verlaten, omdat dhr. Van Praag deze voor privé-doeleinden nodig had. De geijkte smoes hierbij was dat hij hoogstpersoonlijk wilde testen of zijn toekomstige per soneelsleden wel Ajax-waardig waren. Ik kon me niet voorstel len dat dit nog nooit tot proble men had geleid. Bij het AMC was men nauwelijks verbaasd dat ik informeerde. 'Het gaat zeker over Van Praag hè? We vroegen ons al af wanneer u zou bellen.' Men vertelde mij dat het dossier Van Praag inmiddels te dik was voor een groot for maat archiefkast. Zijn buitenproportionele potentie stelde de medische wetenschap voor een raadsel. Men vermoedde dat hij zich blauw betaalde aan de geheimhouding van al zijn bui tenechtelijk verwekte kinderen. Binnenkort zou er zelfs iemand afstuderen op het oorzakelijk verband tussen het solliciteren bij Ajax en het uitreiken van de morning after-pil. Zoals ik reeds vermoedde was dit verband onomstotelijk vast gesteld. Hier hield ik het voor gezien, meer wilde ik van deze zaak niet weten. In ieder geval is mij wel duidelijk geworden dat de bladen' in het verleden de nodige primeurs hebben laten lig gen. Het zou me echter niets verbazen als dhr. Van Praag ze af en toe één of ander onschuldig berichtje voert om zo de aandacht van de harde werkelijkheid af te leiden.' 'Hoewel ik mijn onderzoek als afgerond beschouwde, het lek was boven, besloot ik de spe lersgroep ook nog maar eens onder de loep te nemen. We hebben het tenslotte nog steeds over een voetbalclub, al zou je dat haast vergeten. Een ochtend langs het trainingsveld zei mij genoeg. Behoudens een enkele Amsterdammer is er sprake van een vreemdelingenlegioen. De meeste spelers kunnen of willen elkaar niet begrijpen, laat staan dat de trainer ze iets bij kan brengen. Zelf speel ik in de reserve vijfde klas se F, maar ik heb het idee dat ik in dit elftal mak kelijk mee zou kunnen. Waarschijnlijk zou ik de ajax ster nr. 28 13

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 13