V Het OFA-nieuws valt niet onder de redactionele veratwoording van DAS. Onafhankelijke Fanclub Ajax Postbus 14656 1001 LD Amsterdam http://www.ofa.nl e-mail: info@ofa.nl Supportersactie tegen combivervoer In de vorige DAS berichtten we je al over onze bezwaren ten aanzien van het combivervoer. In het kort komt het er op neer dat we meer bewe gingsvrijheid willen voor supporters die uitwed strijden willen bezoeken. Dit kan volgens ons alleen door minder wedstrijden als risicowed strijd te bestempelen. Bij risicowedstrijden is namelijk altijd sprake van verplicht combiver voer. Door het ontbreken van duidelijke criteria is de besluitvorming rondom de risico-indeling van een wedstrijd totaal onduidelijk voor suppor ters. In de afgelopen twee maanden heeft de BOVS onderhandeld met de KNVB, clubs en overheid om uiteindelijk onze eisen ingewilligd te krijgen. De vooruitgang die bereikt was tot 20 november jl. was naar onze mening onvoldoende. De tege moetkomingen vanuit de KNVB, clubs en de overheid waren meer doekjes voor het bloeden om van de aangekondigde supportersacties af te komen dan een aanbod van structurele ver beteringen. We hebben daarom besloten om de aangekondigde supportersacties door te zetten en te ondersteunen. Bij het schrijven van dit stuk was nog onduide lijk hoe de actie rondom de wedstrijd FC Twente - Ajax vorm gaat krijgen. Eind november heeft overleg plaatsgevonden met onder andere DAS, supporters van FC Twente, politie Enschede, directie Arke stadion, Ajax en met ons. Wij had den toen de indruk dat de betrokkenen geen pro blemen hadden met het op eigen vervoer naar Enschede afreizen door Ajax-supporters. Deze week (1 december, red.) heeft burgemeester Mans van Enschede echter besloten om vast te houden aan de combi-regeling voor deze wed strijd, waardoor de sfeer rondom de acties grim miger is geworden. Flierdoor moeten de plannen gewijzigd worden om te voorkomen dat Ajax- supporters bij Enschede in een politiefuik terecht komen. Bij het uitkomen van deze DAS is het actieweekeinde achter de rug en heb je onge twijfeld via de media vernomen hoe een en ander verlopen is. Juridische werkgroep Er is een juridische werkgroep samengesteld, die bestaat uit een aantal (aankomende) juris ten en andere belangstellenden onder de leiding van het bestuurslid Marco Ketz. Inmiddels is de werkgroep bij elkaar gekomen en zijn afspraken gemaakt over zaken die in de komende tijd aan gepakt zullen worden. Concrete voorbeelden van wat er zoal ter spra ke is gekomen zijn: de toegangsregels tot het stadion waarbij onder de huidige omstandigheden een overtreding al snel tot een stadionverbod leidt: het ongevraagd ontvangen van mailings in je brievenbus, waar je meestal niet op zit te wach ten. Daarnaast zal de juridische werkgroep assisten tie verlenen aan individuele supporters. Supporters die een juridisch probleem hebben op supportersgebied, roepen wij op om contact op te nemen met de juridische werkgroep. Schrijf ons via Postbus 14656, 1001 LD Amsterdam of e-mail naar info@ofa.nl. Vermeld even wat je probleem is en wat je er zelf inmiddels aan gedaan hebt. Doe een kopie van brieven die je hebt ontvangen of verstuurd bij je brief zodat we meteen een beeld krijgen van je probleem. We zullen dan contact met je opnemen en tips geven hoe je met het probleem kan omgaan. We den ken hierbij aan het verstrekken van standaard brieven of meegaan naar een gesprek. Indien er over bepaalde problemen meerdere klachten binnenkomen zullen we proberen om voor alle supporters tegelijk een regeling te treffen. Protest wedstrijd psv - Ajax Wij hebben geprotesteerd bij de burgemeester van Eindhoven over het aantal toegangskaarten dat ter beschikking is gesteld voor Ajax-suppor ters, namelijk slechts 500 en de speeldatum, donderdag 10 februari 2000. Als excuus wordt aangevoerd dat het stadion verbouwd wordt in die periode waardoor er niet meer supporters van Ajax ontvangen kunnen worden. Wij hebben voorgesteld om de wedstrijd op een andere dag te spelen. Binnenkort verwachten wij uitsluitsel hierover. Zodra we meer weten zullen we via onze website hierop terugkomen. 6 de ajax ster nr. 27

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 6