ontdekking te voorkomen moet het uiterlijk van alle kaarten (10, 25 en 50 piek) van de serie gelijk zijn. Wie over de techniek beschikt om kaarten op te laden moet nog wel lege kaarten op de kop zien te tikken. Ook hier is een levendige handel in ont staan. Voor sommige kaarten betaalt men grif 6,= en dat is niet vanwege de verzamelwaarde maar door de onbeperkte oplaadmogelijkheden. Recent is een partij van 12.000 lege kaarten aan geboden voor de prijs van 3,50 per stuk. De vraag is welke persoon of instantie in staat is dit enorme aantal te verzamelen. Het feit dat lege Arena-cards ook door de concessiehouders in de Arena (McDonald's, Vemo, Foody, etc.) worden ingenomen kan betekenen dat deze bedrijven bewust of onbewust ook een rol spelen in de aan voer van gebruikte kaarten. De techniek waarmee kan worden bijgeladen is voor zowel telefoonkaarten als Arena-cards iden tiek. Programmeerbare kaartcontrolers, zoals bij voorbeeld de betere hotels gebruiken voor de toe gang tot de kamers, worden met een simpele han deling uitgebreid met een schrijfmogelijkheid. Gekoppeld aan een laptop voorzien van relatief eenvoudige software (kosten 1250,=) kan dan in ongeveer 8 seconden een kaart worden bijge laden. De Arena weigert inmiddels ieder commentaar op de zaak. I Stadionverboden onrechtmatig? In diverse publicaties is onlangs de rechtmatigheid van stadionverboden ter discussie gesteld. Volgens de goeroe op het gebied van het bestuursrecht L. Daamen zijn stadionverboden onrechtmatig omdat de KNVB op onjuiste wettelij ke gronden informatie ontvangt over aangehou den voetbalsupporters. De Wet Openbaarheid van Bestuur wordt als het ware misbruikt om de gege vens beschikbaar te stellen. Eerder kwam de Zwolse rechtbank al tot deze conclusie. Vorig sei zoen zijn er door de KNVB 917 stadionverboden opgelegd en door de clubs 118. Rechters zijn een stuk voorzichtiger met het opleggen van een ver bod en hebben gezamenlijk nog geen twintig ver boden opgelegd. De Tweede Kamer stelt zich op het standpunt dat alleen rechters na een zorgvuldige afweging een stadionverbod zouden mogen opleggen. Hierin kunnen wij ons goed vinden. Eerder stelden wij de merkwaardige dubbelrol van de KNVB als aankla ger en rechter en de rammelende rechtsgang al aan de kaak. Afgezien van de vraag wat de consequenties zijn voor bestaande stadionverboden, lijkt dit voor sup porters hèt moment om de stadionverboden aan te vechten. Niet door het voeren van gesprekken met KNVB of club maar door een proces aan te spannen. De eerste feyenoord-fans zijn een proef proces gestart en inmiddels heeft zich ook een Ajacied gemeld. Deze persoon heeft, ondanks dat hij een schriftelijke justitiële verklaring heeft waar in staat dat hij onschuldig is, toch een stadionver bod ontvangen zodat een kort geding de enige oplossing lijkt. Supporters die dezelfde weg willen (en vooral dur ven) bewandelen worden verzocht contact op te nemen met advocatenkantoor Cleerdin Hamer (020-6750756, vragen naar Gerard Hamer) of met de OFA. I Kaarten Real Mallorca - Ajax te duur Maar liefst 87,50 wordt gevraagd voor een kaart je Mallorca - Ajax. Ook de euro-prijs staat aange geven en dat is 36,06, omgerekend is dit 79,47. Dit betekent dat ruim acht piek omwissel- kosten in rekening worden gebracht, waarvan de Ticketbox een riks afsnoept. Verder commentaar lijkt ons overbodig. I To sing or not to sing, that's the question Er zijn Ajax-supporters in diverse gradaties. Je hebt er (gelukkig) veel die graag zingen en daar mee voor de o zo gewenste sfeer zorgen. Maar er zijn ook zat Ajacieden die gewoon lekker ontspan nen naar een wedstrijd willen kijken en geen of weinig behoefte hebben om zich de hele wedstrijd de keel schor te zingen. Die vinden dat ze alleen al door hun aanwezigheid Ajax steunen en dus supporteren. Uiteraard schreeuwen ze wel eens mee als het spannend wordt en springen ze als eerste op bij een doelpunt, maar verder volgen ze de wedstrijd in betrekkelijke'stilte. Alleen bij bijzon dere wedstrijden (zoals Ajax-feyenoord) willen ze hun stilzwijgen wel eens verbreken. Wat ons betreft moet dit kunnen binnen de Ajax-gelederen. Een deel van de zingende supporters kan vaak weinig waardering opbrengen voor hun niet-zin- gende collega's en brengt dat af en toe door een niet bepaald als vleiend bedoelde "Een echte Jood, zingt voor zijn club" overduidelijk ten geho re. Het hoeft geen betoog dat dit niet altijd wordt gewaardeerd door de minder luidruchtige suppor- tersschare, wat niet onlogisch is. Want wie laat zich graag beledigen? Een steeds groeiende irri tatie is hiervan dan ook het gevolg. Het is niet ondenkbaar, dat deze groeiende irritatie zal leiden tot vervelende gevolgen. Wij hoeven niet te bena drukken dat dit een ongewenste situatie is en dat niemand hierop zit te wachten. Voor de onderlin ge verstandhoudingen zou het dan ook prettig zijn als dit soort gezangen voortaan maar achterwege worden gelaten. de ajax ster nr. 27 47

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 47