Parkeermaffia in Zuid-Oost 19 Veel Ajacieden is het (terecht) een doorn in het oog dat voor een wedstrijdbezoek moet worden betaald voor het stallen van je auto. Is dat op de officiële parkeerplaatsen nog enigszins te accep teren, op de plekken waar je overdag gewoon gra tis je auto neer mag zetten is het gewoon bela chelijk. Op de meest vreemde plekken duiken er tegenwoordig geüniformeerde en niet-geunifor- meerde parkeerwachters op die je zonder enige géne een tientje of méér vragen voor het mogen neerzetten van je auto op een bedrijfsparkeer- plaats. Het is dan ook niet meer dan logisch dat sommige Ajacieden een plekje gaan zoeken waar ze niet voor deze - blijkbaar legale - oplichterij hoe ven te betalen. Ajacied Jan vond een tijd geleden zo'n plek, en wel langs de openbare weg op een bedrijventer rein een kleine kilometer ten zuidwesten van de Arena. De straten hebben daar nogal lugubere namen als Hersenbergweg en Hettenheuvelweg. Maar goed, er zijn in ieder geval geen parkeerme- ters en parkeerverbodsborden te bekennen, en daar gaat het Jan om. Twee maanden geleden ging het echter mis. Terwijl Jan zijn auto verlaat om naar de Arena te wandelen, komt er vanuit het niets een nogal onguur type mens op hem aflopen die hem advi seert om vijftig meter verderop te parkeren. Op die plek staat namelijk een parkeerwachter die toe zicht op Jan's auto kan houden. En dat voor maar 15 gulden! Jan bedankt het duistere figuur vrien delijk doch beslist voor zijn advies en hervat zijn wandeling. Na de wedstrijd krijgt Jan echter spijt van het afslaan van het hem eerder gedane aan bod. Bij terugkomst blijkt zijn auto namelijk wat scheef te staan, veroorzaakt door een lekke band. Nou ja, lekke band, de band is gewoon lek gesto ken, zoals achteraf uit een nauwkeurig onderzoek door een automonteur blijkt. Aan de overkant van de straat staat het eerder genoemde ongure sujet met nog wat andere duistere figuren zichtbaar te genieten van de verbouwereerdheid en opkomen de woede van Jan. Een klein stukje verderop staan wat parkeerwachters toe te kijken. Zij zou den het lek steken van de band moeten hebben gezien, maar geven geen krimp. Gezien de over macht aan ongure types besluit Jan geen verhaal te halen, maar twee dagen later aangifte te doen bij bureau Flierbosdreef. Daar vertelt hij gelijk dat hij al eerder met duistere types was geconfron teerd die hem wilden overhalen een stukje verder op betaald te parkeren. Had Jan gedacht bij de sterke arm enige steun te verwachten, dan kwam hij toch wel van een koude kermis thuis. Op het maken van een proces-verbaal met de nodige taalfouten na, gebeurt er niet veel. Op Jan's vraag of er al eerder klachten over deze praktijken zijn binnengekomen, meldt de verbaliserende agent hem dat hij hier niets over mag zeggen. Een vreem de gang van zaken, er is toch niets op tegen om mee te delen of hierover wel of geen klachten zijn ingediend of dat er eerdere aangiften zijn gedaan? Jan zelf laat het hier niet bij zitten. Hij komt erach ter dat de ongure sujetten tot een organisatie beho ren die zich (jawel) "Football Parking Service" (FPS) noemt. In een pamflet profileren ze zich met termen als "het goedkoopste parkeertarief' en "soepele bet alingsregeling". Dit laatste slaat dan waarschijnlijk op het onwaarschijnlijk lage tarief van 180 gulden voor een jaartje parkeren tijdens 17 thuiswedstrij den van Ajax. En dat terwijl dat tien meter verder op gewoon gratis is! Pogingen om de eigenaar van dit bedrijf, een man van Hindoestaans-Surinaamse afkomst genaamd Mahadewsing, telefonisch om commentaar te vragen zijn tevergeefs. Op welk tijd stip we ook bellen, de man blijft onbereikbaar. FPS blijkt parkeerterreinen van bedrijven te huren. Eén van die bedrijven is ATH Techniek aan de Hondsrugweg. Volgens de heer Houtain, die voor dit bedrijf 'over de parkeerplaatsen gaat', is de ver huur geregeld via de "Vriendenvereniging van Ajax", een - uiteraard - niet bestaande vereniging. Verdere informatie wil hij niet kwijt. Een ander bedrijf is Initial Varel Security, waarvan de telefonis te zonder blikken of blozen bevestigt dat het tijdens Arena-evenementen parkeerplaatsen aan FPS ver huurt. Ondanks dat Jan zijn auto na deze onprettige erva ring elders parkeert, loopt hij na afloop van een wedstrijd altijd nog even langs de plek des onheils. En jawel, na Ajax-Den Bosch trof hij weer een ban den verwisselend slachtoffer aan, die hetzelfde had meegemaakt als Jan een paar weken daarvoor. Voor Jan een reden om telefonisch het Stadsdeel Zuid-Oost en bureau Flierbosdreef hierover in te lichten. Bij Flierbosdreef raakt hij hierbij in gesprek met de alom bekende Rob Mooy, die hem vertelt dat ze zonder een "heterdaadje" weinig kunnen uit richten. Wel zegt hij toe voor elkaar proberen te krij gen dat er in de bewuste buurt wat meer zal wor den gepatrouilleerd, wat inderdaad gebeurt. Navraag door DAS bij Inspecteur Verkeerszaken Kees Keijzer van hetzelfde bureau leert dat de poli tie niet blij is met deze parkeermaffia. Dit soort zaken zijn 'beslist uit den boze', tekenen we uit zijn mond op. Hij vraagt dan ook met nadruk of slacht offers (alsnog) aangifte willen doen bij bureau Flierbosdreef, tel. 020-5592725, met opgave van zoveel mogelijk details. Overigens zal het betreffen de gebied op niet al te lange termijn in het strakke parkeerregime van de rest van de gemeente wor den opgenomen en zullen ook hier parkeermeters de horizon gaan vervuilen. de ajax ster nr. 27

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 19