F-Side ontkent 'Ajaxbestuur gebruikte drogreden' HARM5EN BESTUUR. AFTREDEN t.ZZ£r ,A, BESTUUR VAN AJAX TREEDT AF „Harmsen dood.,! Harmsen dood. Begeleid door obscene geba ren kraaide hel oproer het afgelopen voorjaar in spreekkoren door De Meer. Tussen de achter- en zijlijnen en de hekken rukten schuimbekkende honden aan hun riem en in de catacomben troepten ME'ers samen, De verkoop van troetelkinderen als Tahamata en Ling hadden ze voorzitter Harmsen en de zijnen nooit echt vergeven, de meest militante Ajax-supporters. Maar nu, nu waren ze toch echt te ver gegaan, die krijtstreepjespakken van het be stuur. Een heuse bestorming van het ereterras dreigde. Lerby weg. Schrij vers weg, Kieft weg, Van Veen weg. En wal kregen ze ervoor terug, de trouwe fans: zegge en schrijve één Koeman netje. F.én, want twee tegelijk kon er kennelijk niet af. AMSTERDAM De voor zitter van de stichting F-Slde, R. Pleloor, heeft gisteren ont kend dat het bestuur van Ajax door supporters van de F-Slde Ie bedreigd. „Als ons iets dwars zit, uiten wij dat heel direct. WIJ zijn geeo mensen die In telefoonboeken naar adressen snutlelen en vervolgens brieven schrijven of opbeUen". De afgelopen wedstrijden heeft het hele sta dion geschreeuwd om het vertrek van bet huidige bestuur. Dus als er al sprake Is geweest van be dreigingen kunnen die ook uit andere hoeken ko men", aldus Pleloor. 88-89 Enkele weken geleden noemde Ajax-voorzitter Ton Harmsen de P-side supporters een 'stelletje varkenskoppen'. Maar gister avond zat hij tegenover hen. Harmsen had een afvaardiging van de P-side, dezelfde die zondag avond tijdens de uitzending van Studio Sport bij Mart Smeets zat. uitgenodigd. Verder waren het be stuur van Ajax. trainer Aad de Mos met zijn spelers Dick Schoe naker. Ronald Koeman, Frank Rijkaard en John van 't Schip present, En daarbij ook nog het zogenaamde klankbord kleinscha lig politie optreden onder leiding van hoofdagente Ine van Brenk, die voor de F-side in de bres springt. De F-side supporters wilden dat zij door de politie en door Ajax wor den gezien als échte supporters Ton Harmsen is van huis uit een zakenman en kan als geen ander onderhandelen. ..Dan moeten jul lie je dus beter gedragen, en stop- ]>en met al die rotzooi", zei Harm sen. „Dat beloven we", antwoordde de F-side. „Echt, we zullen ook de andere supporters ervan proberen te overtuigen dat je met geweld niets oplost." Maar daar was Harmsen er nog niet mee. Voor wat hoort wat, zo gaat dat bij onderhandelingen en dat weet Harmsen dus ook. „Zeg het maar jongens", zuchtte Harm sen. „Wat dacht u van een honk speciaal voor de F-side. Met een voetbalspel natuurlijk en een ta feltennistafel." reageerden de en thousiaste Ronald, Roel. Niek, Ar thur en al hun vrienden een tik keltje overmoedig. Maar Harmsen vond het onverwachts goed „Hoe veel jongens moeten daar dan in, hoe groot moet dat ding worden en wat moet er nog meer in komen?" De F-side was met stomheid ge slagen. Niek bijvoorbeeld had wel vaker met Ton Harmsen aan één tafel gezeten maar hij had hem nog nooit in zo'n milde bui gezien. „Toen ik van huis ging had ik dit nooit verwacht. Het blijft natuur lijk afwachten of het echt door gaat maar dat moet haast wel." Er waren ook een paar spelers aanwezig en de F-siders hebben van de kans dankbaar gebruik ge maakt om aan hen ook wat eisen te stellen. Ze willen een bedankje. Niek: „Eén van onze standpunten is dat de spelers ons na elke wed strijd bedanken, dat is toch een kleine moeite dacht ik zo. Dick Schoenaker begreep dat wel." Volgende week dinsdag is er een nieuwe vergadering waar het plan over het eigen honk voor de F-side opnieuw aan de orde komt. Ook Acties Mders wel bezig met het voorbereiden van lu dieke acties om de onvre de naar het bestuur te ui ten. „Maar dlc acties had den een vreedzaam ka rakter. Zoals het ophan gen van een metershoog spandoek, het besetter van het voetbalveld of het laten rondclrcelen van een vliegtuig met een spandoek waarop onze on vrede it&at". Volgens Pie-, loor zijn die acties „ge ilen de huidige situatie" voor onbepaalde ttjd uit gesteld. AMSTERDAM - De leiding van Ajax is bevreesd dat het in De Meer binnen kort tol rellen komt. De sfeer binnen de F-side is na de slechte resultaten derma ie explosief, dat het bestuur bang is dat de fanatieke supporters- schare by dc eerstvolgende slechte beurt tot actie overgaat. Er Is by de spelers op gehamerd op het sportieve vlak aanmerkclyk beter voor de dag te komen, want zoals het nu gaat, kan het niet langer. Voorzitter Ton Harmsen, met aan zyp zyde twee veiligheids-functiona rissen, had de selectie gisteravond naar het Ajax-sladion laten komen om de gang van zaken te bespreken en de sétectie te vragen in het veld geen aanleiding tol opstootjes te geven. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM - Burgemeester Van Thijn is van mening dat het bestuur van Ajax 'een drogreden' gebruikt, als het voor zjjn aftreden aanvoert dat het niet langer kan instaan voor 'de veilig heid van zichzelf, de spelers en de technische staf. "Niemand behoeft in deze stad af te treden, omdat hij zich bedreigd voelt," zei Van Thyn gister avond. "Naar ik meen te weten is de sa menwerking tussen de politie en Ajax bovendien perfect. Ik kan me voor stellen dat het aftreden is gebeurd op grond van resultaten or beleid, maar niet op grond van veiligheidsoverwe gingen," aldus Van Thijn. Ook het meest roerige deel van de Ajax-supporters, de F-side, is boos over de argumenten van het bestuur. "Ik daag het bestuur uit die driegbrie ven te overleggen," zei de contactman tussen deze supportersgroepen de Ajax-leiding, Ronald Pleloor, gisteren. Her WAARSCHI WEN IS AVER WElCAAN 0V- ERTBTAKTtE.MLANO HARMSEN S. BESTUUR BL- MVKH. LUREN TH SIIMEN iM- PEKtUM GROTE WSiCP Een pamflet dat gisteren in Amsterdam verspreid werd De ledenraad van Ajax komt vana vond byeen om de bestuurscrisis te bespreken. Van onze sportredactie AMSTERDAM Het be stuur van Ajax heeft gister avond met onmiddellijke In gang t'n setels ter beschikking gesteld. De top van dc Amsterdamse club besloot tot die drastische stap, omdat het niet meer kan Instaan voor de eigen veilig heid en die van familieleden. Ook kan het bestuur niet meer de veiligheid garanderen van directeur Arle van Eljden en rijn gezin en die van de spelers en technische staf Bovendien kan het bestuur niet meer Inst aan voor het goede verloop van competitie- en Europa Cup-wedstrijden. Voorzitter Ton Hermeen en penningmeester Loo B.rlels overleggen met een groep F-Slde.» over Oe mogell|ke plaats waar een supportershome kan verrijzen

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1998 | | pagina 39