F-side contra M oproerkraaiers De goeie oude tijd (Ton Harmsen contra de F-side) Actie tegen Harmsen F-side eist vertrek van Ajax-voorzitter Harmsen Ajax-bestuur in het nauw - AMSTERDAM Een deel van het meest luidruchtige «n Ajax-legion, de F-side, heeft dc ÖU-ol oorlog verklaard aan het club bestuur en vooral aan voorzit ter Ton Harmsen. Gistermid dag, onmiddellijk ra het begin van de wedstrijd tegen FC Den Haag werd een spandoek ont rold met de mededeling „Harmsen, je hebt de F-side nooit zien staan" en stroomde 'het supportersvak goeddeels leeg. De vaste Aj as-clan wilde daarmee laten zien hoe moge- .lijk over twee jaar het beruchte supportersvak ontvolkt is. Harmsen wordt kwalijk geno men dat Tahamata vorig jaar opstapte en dat Arnesen en Lerby dat nu ook van plan zijn. Tijdens het duel werd vuur werk op het veld gegooid en kreeg Harmsen allerlei ver wensingen naar het hoofd ge slingerd. Toen een kwartier voor tijd van verschillende kanten verhitte F-siders op stormden, hield Harmsen het voor gezien en vluchtte naar een staanplaats dichtbij de uit gang. Allerlei toegangsdeuren gingen op slot en een politie macht beschermde de Ajax-bu- reien. „Harmsen go home" Het begon met tulpen nit Amsterdam, maar het ein digde met brokken tegels, die in de richting van het ercter- ras vlogen. „Harmsen go home", joelde de meute. De voorzitter van Ajax ging niet naar huis, maar had één mi nuut eerder (in de 41c mi nuut van de tweede helft om precies te zijn> wijselijk wél de tribune verlaten. Hij was er dan ook geen getuige van, dat scheidsrechter Bakker de wedstrijd definitief moest staken modal verder voetbal len onmogelijk was gewor den, toen boze fans hun gram staande voor en op de dug outs bij het bestuur wilden halen. AMSTERDAM, zaterdag Misschien wist u het nog niet, maar dc F-side, de veel besproken supporters- groep van Ajax bestaat niet alleen uit oproerkraaiers. Nadat ik deze week een groot pamflet op mijn bu reau vond (afkomstig van ,,de F-slde"), waarin mas saal werd opgeroepen om morgen de Feyenoord-sup- porters In Rotterdam mo res te leren, kwamen zet bekende jongens uit de harde kern van de F-aide naar de burelen van TELE- SPORT om hun goede be doelingen kenbaar te ma ken. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Ajax' fana tiekste aanhang verzameld op F-side heeft gisteren opzichtig gedemonstreerd tegen het ver trek uit De Meer dat Frank Arne sen en SCren Lerby aangekondigd hebben. Direct nadat spelleider Van Ettekoven het duel met FC Den Haag had laten beginnen, ontrolden enkele fans een span doek met de tekst „Harmsen, je hebt de supporters nooit zien staan". Aansluitend verlieten de meesten het tribunevak F om op die manier „symbolisch aan te geven hoe het over twee jaar zal zijn als er nu niets gebeurt". „Wij willen geen rotzooi. Wij willen alleen Ajax naar de overwinning schreeu wen", riepen zij in koor. Frits ten Kroode, Ahd van Schalk, Anton van der Zalm, Cor Zeilmaker, Ro nald Pieloor (In F-side krin gen beter bekend als „Chi nees") en Roy Haarms (een neef van Ajox-trainer Bobby Haarms) hadden deze week een onderhoud met het voltallige Ajax-be- stuur waarin zij hun posi tieve bedoelingen lieten blijken. Amstelvener Frits ten Kroode: „Het zal niet mak- AMSTERDAM Sup porters van Ajax berei den een masBalc actie voor tegen voorzitter Ton Harmsen. Al eerder nam de F-side stelling tegen het beleid van de prae- ses. De demonstratie la ge pland voor morgenavond tijdens de bekerwedstrijd tegen PSV en zal deze keer een Ingetogener ka rakter hebben. Het ligt in de bedoeling 7.000 pam fletten te verspreiden in de Meer, met uitvoerige kritiek op Harmsen. AMSTERDAM Ton Harmsen had het gistermiddag in De Meer ten minste even zwaar te verduren als Sparta. Luidruchtig eisten de supporters tussen de vier doelpunten van hun favorieten door het aftreden van de man die in hun ogen het ontslag van Johan Cruyff op zijn geweten heeft. „Harmsen, rot op", bulderden de spreekkoren. Harmsen liep bleek aan, maar bleef, geboeid als hij ongetwijfeld was door het fitsende spel van zijn grondpersoneel, tot het laatste fluitsig naal op zijn post. Ajax' voorzitter („Harmsen go home" eiste een opstandig spreekkoor ook nog) verliet tien minuten voor tijd zijn gebruikelij ke zitplaats en wachtte het wed strijdeinde vervolgens af bij de tribune-uitgang. Net als de ande re bestuursleden had Harmsen zijn auto enige tijd geleden ai een keer het doelwit van boze klanten gisteren overigens uit voorzorg elders gestald. „Ze kunnen mij niet bang ma ken" reageerde de aangevallen clubleider, „en lk vraag me ook af waar die Jongens mee bezig zijn. kelijk gaan, maar wij «g£l-(, len voorkomen, dat de.jT-,, aide een steeds slechten®,) naam krijgt. Het bestuur" heeft ons laten weten, Agf", het ons ziet als echte Afiify' supporters. Dat vertradf, willen we nie- •-»■-" Het bosti toegezegddal mei vlaggen nnii plaïtkP1 sti>kkcn in hol stadion mo*1 gen. En wü zullen proïiJ-j" ren te voorkomen, dat*gfch' rotzooi en vuurwerk op veld wordt gegooid". Ajax-voozitter Harmsen: „We zijn blij met het Initi»- tief van deze jongens. Ook wij willen, dat die kleine groep van ZO oproèrr kraeiers in die grote groep -1 200 r wordt gesnoerd. Ajax b 34-85 Ton Harmsen: ,,De supporters scandeerden Marco's naam, maar ze beletten Van Basten wel een kans op meer doelpunten." Het bestuur van Ajax moest na de wedstrijd uit de bestuurskamer naar het spe lershome vluchten, nadat op dringende fans een toe gangsdeur probeerden te for ceren. Het Ajax-bestuur haai de later vernietigend uit naar de Amsterdamse politie. Voorzitter Harmsen: ,,De po litie maakte een kwartier voor het einde de hekken open, waardoor de mensen het veld opkonden. Ik heb baat bij spontane aanm^-^i d[gingen en correct gcdragMt Het is fijn dat deze ia»*™ gen», die de kern van d»£lwo' n hun posiUfcg me vreselijk opgewonden over alle toestanden. Onze penningmeester Bartals is uren bezig geweest om poli tieautoriteiten te pakken te krijgen. Bij twee vrije dagen ligt dit hele land plat..." Voorzitter Ton Hcrmaen en penningmeester Lou Barteln kregen ven de aanwezige po litie (alleen al acht recher cheurs rondom de vip-boxen) het advies voortijdig de tri bune te verlaten. Met name dc Jeugd op de F-sldc roerde zich bij herhaling en do angst voor excessen was niet denkbeeldig. Scheidsrechter Bakker moest drie minuten en 22 se conden voor het einde zelfs de wedstrijd definitief sta ken. De jeugd bezette voor dc derde keer massaal het veld en droeg Plet Schrijvers en Soren Lerby op de schouders naar de kleedkamer. Op slag van ruat overkwam dat ook Johan Cruijff, die met een voetblessure tn dc catacom ben achterbleef. Maar meer nog de emoties speelden hem parten. Te midden van een tiental vooral voor Harmsen weinig vleiende spandoeken (helaas speelt Harmsen de dwaas hier de baas. Harmsen go ho me) kende Ajax - Fortuna Slttard een even rommelig als spectaculair verloop. Al na anderhalve minuut moest Bakker het spel voor dc eer ste maal stilleggen Een deel van de F-side stormde dwars over het veld voor een bloe menhulde aan Schrijvers. 82-83 Het Ajax-bestuur verliet gisteren voortijdig de tribu ne uit vrees voor geweldda digheden van de beruchte supportersgroep F-side, die tijdens de wedstrijd AJax- I FC Den Haag bet beleid van jde Amsterdamse club fel .bekritiseerde. Met name I'voorzitter Ton Harmsen vormde het doelwit van de fans, die protesteerden te gen het komend vertrek van de Denen Amesen en Lerby, aan wie hij in totaal 3,5 miljoen gulden voor 3 jaar had aangeboden. Harmsen, die onder poli tiebewaking stond, was woedend. Hij meende: „Deze zich supporters noe mende mensen jagen ande ren van de tribunes af. We zijn de afgelopen weken overstelpt door mensen, die :hun seizoenkaart hebben 'teruggegeven, omdat zij .zich niet meer veilig voelen (Op ons terrein". 38

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1998 | | pagina 38