Nasleep Beverwijk DAS las de Vrij Nederland van 27 september 1997 een theorie over "de vraag waarom justitie nau welijks moeite doet om de echte moordenaar van Carlo te vinden". Alhoewel deze theorie vooralsnog niet te bewijzen is, en ook wij twijfels houden over hetgeen echt te zien is op de bewuste videoband, willen wij jullie deze theorie niet onthouden en hebben wij 'm hier in z'n geheel geplaatst. (Overigens is dankzij dit artikel alsmede de vertoning van een deel van de bewuste Rijkswaterstaatsband in het actualiteitenprogramma Nova van 25 september 1997, de druk op justitie zo groot geworden dat zij het onderzoek naar de moordenaar van Carlo heeft heropend. Een goede zaak, lijkt ons.) Degene die Picornie de fatale steek toe bracht loopt nog steeds vrij rond. Al les wijst erop dat de kalende man van wie de activiteiten zo duidelijk zijn vastgelegd door camera WT-W-4 van Rijkswaterstaat de dader is. En dat de moord op Carlo Pi cornie dus op beeldband is vastgelegd. Reden genoeg om die video-opname uit en te na te analyseren en te gebruiken in het onderzoek. Dat is niet serieus gebeurd. De band werd eerst bekeken door een hoofdagent en een brigadier van de regio politie Kennemerland. Die leken het be lang van de opnamen van WT-W-4 te be seffen. In hun proces-verbaal van 25 maart 1997 beginnen ze plotseling in hoofdletters te tikken als ze de kalende man - ze noemen hem 'de derde man' - in de weer zien met Picornie. 'DE DERDE MAN BEWEEGT ZIJN RECHTERARM. MEN RAAKT HET SLACHTOFFER DUIDELIJK AAN.' Vervolgens beschrijven de verbalisanten hoe de Feyenoord-hooligans bij Picornie weglopen, 'die meteen daarna in elkaar zakt'. Wie is toch die kalende man? De politiecellen puilen eind maart uit van de arrestanten. Allemaal potentiële getui gen die de kalende man mogelijk kunnen identificeren. Maar geen van de negentig personen die in deze zaak zijn ondervraagd, is door de poli tie geconfronteerd met de cruciale video beelden. De leider van het onderzoeksteam van de politie Kennemerland, waaraan re chercheurs uit Amsterdam en Rotterdam waren toegevoegd, vond de kwaliteit van de band namelijk onvoldoende. De kwaliteit van de beelden laat inderdaad te wensen over, maar er is wel degelijk heel veel op te zien. Toch duurt het tot 2 mei, bijna zes weken na de feiten, voor de officier van justitie de deskundigen van het gerechtelijk laborato rium inschakelt. Hij vraagt hen 'te onder zoeken of de beeldkwaliteit van de beelden op de videoband met tijdsaanduiding tus sen 13.02.00 en 13.02.33 verbeterd kan worden.' Een onbegrijpelijk verzoek, want die drieëndertig seconden bevatten niet de beelden van het toebrengen van de vermoe delijk fatale steek in de rug van Picornie. Dat gebeurde een halve minuut eerder, om 13.01.34 uur (foto 4). Het lijkt wel of de officier de door de came ra vastgelegde handelingen van de kalende man en de man met het witte baseballpetje niet wil onderzoeken. Die indruk ontstaat ook door uitspraken van de Haarlemse persofficier mr. J. Hem mes in Nova van 18 augustus jongstleden. 'Het onderzoek is nu afgerond en wanneer er advocaten met deze twee mensen aan ko men dragen en zeggen: "Wij hebben ze en alsjeblieft," dan zullen wij het onderzoek natuurlijk weer heropenen. Maar wij heb ben geprobeerd deze mensen te vangen, te pakken, want daar zijn wij uiteindelijk voor, het is niet gelukt en het onderzoek is afge rond.' De omgekeerde wereld. Kennemerland laat het opsporingswerk liever aan advoca ten over (zoals nog niet zo lang geleden het smokkelen van drugs in het Haarlemse bij voorkeur werd uitbesteed aan het IRT). Het zal toch niet waar zijn dat 'de kalende man' en 'de man met het witte baseballpet- je' informanten zijn in het kader van de be strijding van het voetbalgeweld? Het laten lopen van deze twee Feyenoord- hooligans is niet de enige ernstige fout die is gemaakt. Zo belandde een bebloede klauw hamer die in het treffen als wapen was ge bruikt, in een gereedschapskist in een ME- busje. Andere slag- en steekwapens die na de vechtpartij in het weiland achterbleven, werden niet omzichtig veiliggesteld, maar bij elkaar in vuilniszakken gekwakt. Alsof de politiemensen nog nooit van het belang van vingerafdrukken, bloedsporen, huid schilfers en haren hadden gehoord. Daags na de veldslag bij Beverwijk zaten justitie en politie uit Kennemerland, Rot terdam en Amsterdam rond de tafel. De doelstellingen van het onderzoek naar de knokpartij werden in gezamelijk overleg vastgesteld. Toen waren er nog volop ambities. Opti mistisch werd besloten alle hooligans die de bewuste zondag in Beverwijk waren ge weest, te arresteren. Vierhonderd man in totaal. Beide harde kernen zouden voor schut gaan. Allemaal zouden ze gepakt worden voor openlijke geweldpleging, vechterij, deelname aan een criminele orga nisatie en eventueel voor doodslag en zwa re mishandeling. En allemaal konden ze re kenen op een stadionverbod. Van al die mooie voornemens is weinig té- rechtgekomen. Gedurende het inmiddels afgesloten onderzoek zijn uiteindelijk maar negentig personen gehoord, van wie tot nu toe de helft voor de rechter is gebracht. De mecsten zijn er met een lichte straf afgeko men. Het uiterste gecompliceerde onderzoek is onder grote politieke en maat schappelijke druk afgeraffeld. In nauwelijks vier maanden tijd. Het was uiteraard on mogelijk om in die korte tijd vast te stellen wie wat gedaan had bij de veldslag tussen de ongeveer vierhonderd wild geworden hooligans. Allerlei groepscodes en de angst om ervan beschuldigd te worden kamera den erbij te lappen, bemoeilijkten het on derzoek nog eens extra. De rechtsorde was ernstig geschokt door de gebeurtenissen in Beverwijk, de daders moesten snel achter de tralies. Geen wonder dat het gros van de geweld plegers uiteindelijk ongemoeid is gelaten. Het openbaar ministerie nam uiteindelijk genoegen met enkele tientallen verdachten, in plaats van de beoogde vierhonderd.Case closed. De moordenaar van Picornie ontsprong de dans. Er is geen beloning uitgeloofd door justitie voor de gouden tip. De videoband van Rijkswaterstaat is nooit vertoond in Opspo ring Verzocht. Sterker nog, het openbaar mi nisterie in Haarlem weigerde zelfs de opna men van camera \VT-W-4 bij de proces stukken te stoppen omdat de band niet was gebruikt in het opsporingsonderzoek. Uit eindelijk is een belabberde kopie wel ver toond tijdens een van de rechtszittingen. De verdediging kreeg pas de beschikking over de video-opname nadat een van de ad vocaten een kort geding had aangespannen tegen het openbaar ministerie. De raadslie den kregen een expliciet verbod opgelegd om de band aan de media te geven. Vanwaar al die krampachtigheid als er toch niets te zien is op die videobeelden? L^l 10

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 10