Ajax en de F-side Ajax en de F-side 2 iet een dergelijke verklaring veel goodwill bij de supporters kweken. Met^naie Roever Reizen kan ons inziens wel wat goodwill van Ajax-supporters gebruiken. Uiteraard dient Arend de Roever wel te beseffen dat het nog wel een tijdje zal duren wil het verleden zijn vergeven ("vergeten" kan hij wel schudden). Mocht een verklaring als door ons verlangd (dan wel een ander -voor wat de Ajax- supporters betreft- "happy end") niet volgen, dan zullen wij -namens zeer vele Ajax-supporters- niet schromen om de strijd tegen de Combinatie Ajax Roever Reizen via dit blad voort te zetten (waarbij we overigens nog wel de nodige ijzers in het vuur hebben). Wordt vervolgd! -19- Natuurlijk is het ecu goed recht van Je voormalige F-side-woordvocrder Pieloor vermeende of terechte mis standen aan de kaak te stellen (liet Parool van 20 september). Maar om zijn zaak te steunen, mag hij niet jokken en dat. doet hij wel. Bij alle buitenlandse wedstrijden van Ajax zijn altijd losse kaarten be schikbaar. juist om te vermijden dat men gedwongen een reis moet aan schaffen. Dat wil Roever niet. Ajax niet en de minister niet. Voorbeelden: l'anathinaikos - Ajax: er waren net zoveel losse kaarten beschikbaar als er vraag was. Vier andere reisorgani saties boden reizen met officiële knar ten van Ajax aan. Finale in Rome Juvenilis - Ajax: ook daar net zoveel losse kaarten be schikbaar als er vraag was. Ajax le verde de Ajax-supporters de bestelde 5.300 losse kaarten, waarmee een ieder zelf een reis kon regelen. Daar naast boden vijf andere reisorganisa ties reizen aan. Auxerre - Ajax: ook hiervoor wa ren net zoveel losse kaarten beschik baar als er vraag was; er werden er tweehonderd besteld en Ajax leverde er tweehonderd. Pieloor weel dit heel goed en doet dus bewust aap verkeerde beeldvor ming. Zijn klacht in Den Haag betrof dan ook - heel.slim - niet deze wed strijden. maar de risicowedstrijd in maart tegen Dortmund. Om veiligheidsredenen hadden de Duitse en Nederlandse politie ge zamenlijk besloten de fans in kara vaan en georganiseerd te laten rei zen. Dat is in Nederland met het com bi-kaartsysteem schering en inslag en juist geïnitieerd door dezelfde over heid waar Pieloor de klacht indiende. Pieloor mag klagen. Als hij gelijk hcv>"* hebben wc daar geen enkel proW-*cm mee en zullen we graag meehelpen zijn klacht op te lossen. Maar hij moet dan wel de waarheid vertellen en niet aan demagogie doen. Amstenltiiii DRS. A.G. DE ROEVER Koever Reizen ln reactie op de ingezonden brief van drs. A.G. de Roever in liet Parool van 1 oktober het volgende. De afgelopen jaren hebben vele sup porters zich tandenknarsend door het reisbureau Roever moeten laten ver voeren naar een Europese uitwed strijd van Ajax. Als monopolist be schikte de sponsor van Ajax tot voor kort immers over alle kaarten. Sup porters die zeker wilden zijn van een kaartje, zagen zich verplicht om een dure reis erbij te kopen. Roever kon het zich gezien het ont breken van enige concurrentie ver oorloven kwalitatief magere reizen aan te bieden. Erg late vertrektijden, lange wachttijden op aansluitend bus vervoer op de vliegvelden, geen reis informatie en ga zo maar door. Door het indienen van een klacht bij Economische Zaken komen er plot seling financiële belangen in gevaar. Men probeert daarom gevolgschade zoveel mogelijk te beperken, door te beweren dat er helemaal geen mono poliesituatie is. Het is frappant dat er sinds mijn klacht bij het ministerie weer losse kaarten in omloop zijn gebracht; on duidelijk is alleen nog welk percenta ge los verkrijgbaar is. 'Toevallig' noemt Roever precies de wedstrijden ni het indienen van de klacht. Wijselijk weggelaten is bij voorbeeld de Europacup-finale tegen AC Milan in Wenen. Dit was koppel verkoop in zijn zuiverste vorm. Deze wedstrijd, waar 18.000 suppor ters vervoerd moesten worden, moet vele tonnen winst opgeleverd hebben. Het aan Ajax gefourneerde sponsor geld is dus over de ruggen van de supporters pijlsnel terugverdiend. Supporters die zich geen dure reis konden veroorloven en met een losse kaart per auto naar Wenen wilden reizen, konden de belangrijkste wed strijd van het jaar wel vergeten. Is dit verkeerde beeldvorming, is dit demagogisch? Ik noem dit econo misch machtsmisbruik, of beter nog: puur winstbejag. Dat de markt met Roever als hoofd aannemer keurig wordt verdeeld, is zonneklaar. Roever ontfermt zich over het meest winstgevende deel van de markt, de vliegreizen, en verkeert daarin in een comfortabele monopo liepositie. Andere aanbieders worden door Ajax/Roever niet van kaarten voorzien. De concurrentie wordt daarmee op onoverbrugbare achter stand gezet, want zij moeten de schaarse kaarten op de zwarte markt kopen. Nieuwe argumenten worden in de strijd gegooid om de koppelver koop te kunnen voortzetten. Zo is het veiligheidsmotief voor de wedstrijd Dortmund-Ajax misbruikt om hon derd gulden te kunnen vragen voor een busretour Dortmund, oftewel driehonderd procent meer dan de concurrentie. De torenhoge prijzen verklaart Roe ver met ridicule argumenten. In een recente toelichting van Roever bij de Geschillencommissie Reizen wordt onder andere beweerd dat het tellen van de kaarten en opslag in kluizen een prijs van honderd gulden voor een retour Dortmund moet rechtvaar digen. Dit zijn toch lachwekkende drogredenen? Roever heeft door zijn prijsopdrij ving het recht verspeeld supporters te mogen vervoeren. En dat is precies de reden waarom is opgeroepen tot een boycot. Amslerriflni RONALD PIELOOR

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 19