Kaartjes Ajax-AC Milan Het stuk uit het Haarlems Dag blad is via via aan David Endt afgegeven, iet het verzoek om hierop richting de briefschrij ver te reageren. Helaas bleef een reactie van zowel David Endt als Ajax uit. Hierna bleef het een tijd stil op dit front, terwijl Roever Reizen en Ajax vrolijk door gingen iet elkaar te verrijken. In het seizoen 1995-1996 bleken de leest inte ressante Europese uitwedstrij den (naar Madrid en Dortmund) alleen -althans met een normaal kaartje- iet Roever Reizen te bezoeken, hetgeen Ronald Pie- loor noopte tot het indienen van een klacht bij de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken alsmede tot het hiermee in de publiciteit treden. Hierop ontstond een "briefwisseling" (in het Pa rool) tussen Arend de Roever en Ronald Pieloor, die op de volgende bladzijde is afgedrukt (links Arend, rechts Ronald) Hierna stopte -voor zover ons bekend- de briefwisseling tussen Arend (die aan zet was!) en Ronald. Een kind kan hieruit concluderen dat Arend nog steeds een gigantische boterberg op zijn hoofd heeft. Overigens is het wel zo dat Ajax/Roever Reizen na Auxerre ook voor de uitwed strijd tegen Rangers de kaartjes in de vrije verkoop heeft gedaan. Wat echter maar niet wil komen is (en dat is wat DAS wil) een officiële verkla ring van zowel Ajax als Roever Reizen dat vanaf heden ALLE KAARTJES VOOR UITWEDSTRIJDEN IN DE VRIJE VERKOOP KOMEN! Gezien hetgeen Arend de Roever in zijn op de volgende bladzijde afgedrukte brief verwoordt, kan hij hier niets op tegen hebben. Daar Ajax niet heeft gereageerd op de brief van Arend de Roever, mogen wij concluderen dat Ajax het met het door Arend gestelde eens is, mede daar Arend eigenlijk ook namens Ajax schrijft. Derhalve kan er ook niets op tegen zijn dat ook Ajax de hiervoor vermelde officiële verklaring verstrekt. Zowel Ajax als Arend de Roever zullen met -18- In hel - overigens goed geschre ven - verhaal over de kaartjes- gekte rond de Champions Lea gue-finale Ajax-AC Milan, mis ik een kritische noot van de ver- slaggever, welke naar mijn me ning niet in dit verhaal had mo gen ontbreken. I Iet is naar mijn mening een zeer betreurenswaardige zaak dat het Ajax-besluur de 17.500 toegewezen kaartjes die - naar ik aanneem - voor Ajax-suppor- ters bestemd waren, niet aan Ajax-supportcrs verkocht, doch aan relaties en sponsors weggaf (1.000 kaartjes) of aan reisbu reau Roever verkocht (16.500 kaartjes). Hierdoor gaf het Ajax- besluur mij als Ajax-supporter de keus om óf voor 730,- 500,- vliegreis 58,- lucht havenbelasting 90.- voor een kaarljefte gaan vliegen, hetgeen ik te veel geld vind voor één dag genot, öf voor 375,- met een bus te gaan, waarbij je een reële kans hebt op keiharde house muziek, een constante hasj- geur en om de vijfhonderd kilo meter proletarisch shoppen, hetgeen gezien mijn niet-crimi- nelc inslag niet bepaald mijn voorkeur heeft. U zult zich derhalve kunnen voorstellen dat ik mij door de handelwijze van het Ajax-be- stuur nogal gepakt voel, temeer daar deze liandelwjze wordt ge voed door winstbejag. Zoals be- 1 kend is Roever Ajax-sponsor. Een klein rekensommetje leert dal Rocver/GTA-reizcn een slordige/3.300.000,- (16.500 x 200,-) aan deze reis verdient. Daar een deel van dit geld weer als sponsorafdracht bij Ajax te recht komt (waarschijnlijk wordt ook het contract tussen Ajax en Roever binnenkort 'opengebroken'), komt het erop neer dat Ajax zich via deze weg door zijn eigen - als het ware hiertoe gedwongen - supporters laat sponsoren, hetgeen mijns inziens alle fatsoen te boven gaat. Voor het Ajax-besluur de vol gende tip: Zorg in het vervolg dat de voor supporters bestem de kaartjes rechtstreeks aan de supporters worden verkocht (eerst aan de seizoenkaart hou ders. daarna aan de leden van de supportersclub) en laat Roe ver en GTA-rcizen, los hiervan, reizen verzorgen voor die sup porters die daaraan behoefte hebben. HAARLEM ROB VAN DER ZANDE

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 18