Ajax komt tegemoet aan wensen van F-side Nog enkele bijzonderheden over de uitslag van de enquete er zijn 1.631 supporters van de eerste ring van de zuidzijde geënquê teerd, dit is 35% van de totale capaciteit van de eerste ring van de zuidzijde (volgens een opgave van Ajax 4.633); van deze 1.631 supporters hebben zich 235 (ca. 14%) gemeld voor vrijwil lige verhuizing (zou je dit percentage hanteren op alle supporters van de le ring van de zuidzijde, dan kom je op 667); in totaal hebben zich 2.234 supporters aangemeld voor de nieuwe F-Side (waarvan reeds 793 op de eerste ring van de zuidzijde zit). Hiervan is 83% tegen gereserveerde zitplaatsen, 11% is voor en 6% heeft hierover geen mening of maakt het niets uit; op het vak waarop de grootste concentratie "nieuwe F-Siders" nu zit (vak 129), bedraagt het percentage hiervan 26. Het is dus geen wonder dat er zo weinig sfeer in de ArenA is (als je er gemakshalve van uitgaat dat de "nieuwe F-Siders" de sfeermakers zijn): de "nieuwe F-Siders verdrinken in de grijze -deels aandeelhoudende- massa. Op donderdag-avond 7 november j.l. togen de "nieuwe F-Side vertegenwoordigers" naar de ArenA, de enquete-resultaten onder de arm. De uitkomst van de vergade ring werd in de kranten op verschillende manieren beschreven. Het krantenbericht uit het Parool (waarin ons inziens het best de feiten werden weergegeven) hebben wij hieronder afgedrukt. -15- door ROB ROMBOUTS AMSTERDAM - De F-side met fanatieke Ajax-supporters wordt vanaf 1 januari in oude luister hersteld. Ajax stuurt alle supporters op de Zuidtribune in de Arena een brief met het verzoek plaats te wisselen met F- siders die sinds de verhuizing over het hele stadion verspreid zitten. Ajax onderzoekt bovendien in het stadion die ook rechten de mogelijkheid van een sup- hebben." portershonk en bekijkt of de Pieloor verwacht niet veel prijzen van midden- en hoek- problemen bij het wisselen van vakken van de Zuidtribune plaatsen. Uit een eigen enquête kunnen worden gelijkgerrok- van de actiegroep blijkt dat ken. veertien procent van de onder- "Ik ben zeer tevreden, zei vraagden op de Zuidtribune be- Ronald Pieloor van de actie- reid is te verhuizen, groep F-side moet terug na de ver- Pieloor: "We hebben 234 na- gadenng met Ajax gisteravond. men van mensen die willen ver- "We hebben weer vertrouwen huizen. Veertien procent is in het bestuur." goed voor zes- tot zevenhon- Voorzitter Michael van Praag derd plaatsen. Een aandeelhou- vindt niet dat Ajax overstag is der heeft al gezegd zijn rwee- gegaan. "Meneer Pieloor heeft honderd plaatsen te willen rui- zich geregeld militant en nega- len. Uit sympathie voor de F- tief uitgelaten over deze kwes- side of omdat hij zijn genodig- tie. Onsportief. Vanaf het begin den niet tussen ons in wil hebben wij aangegeven ook hebben, dat maakt niet uit. Ge- voor terugkeer van de F-side te voegd bij de achthonderd F-si- zijn. Alleenzijn er meer mensen ders die al op de Zuidtribune zitten, komen we een eind." Na de noodoplossing per 1 ja- nuari worden aan het eind van het seizoen alle supporters on dervraagd. De definitieve inde ling volgt volgend seizoen, al dus van Praag. De soepele houding van Ajax is opmerkelijk. Eerder deze week noemde Ajax-directeur Oldenhof de eis van duizend ex tra plaatsen per 1 januari onbe spreekbaar "Wij zijn niet van plan midden in het seizoen een verhuizing op te zetten." Uit een Nipo-enquéte. die in opdracht van Ajax is uitge voerd. blijkt dat 94 procent van de ondervraagde supporters uit het hele stadion vindt dat de F-side moet terugkeren. Van de ondervraagden zou 38 procent in een 'fanatiek' vak willen zit ten. De F-siders haalden wel bak zeil op het gebied van het schen ken van alcohol. Ajax hand haaft het alcoholverbod. Piel oor. "Terwijl vip's mogen drin ken wat ze willen. Ons voorstel om na de eerste helft bier te schenken, werd verworpen."

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 15