Pieloor: vandalisme was vijand voetbal, nu is het commercie Ex-voorman F-side gaat ook de strijd aan met Roever -7- Vervolg van pagina 1 Dat was de voorzitter, na de aanhoudende terreur van de pers over dat gras. net iets te veel. De Ajax-voorzitter stuur de volgens Pieloor een ploegje Arena-bodybuilders naar het vak en eiste onmiddellijk een gesprek. Wat gepluk aan het doek leverde iets te veel pro test op. "Ik weet uit zeer be trouwbare bron dat-ie zelfs een aanwezige officier van jus titie heeft gevraagd of hij het niet zou willen laten verwijderen. Maar die zag er niets discrimine- rends in." Deze week kreeg Pie loor een brief van Van Praag waarin hij zonder omhaal van woorden stelt dat 'spandoeken van deze soort tegelijk met degene die ze opge hangen heeft' voortaan uit het stadion worden verwijderd. Althans, als Pieloor zondag, voor de wed strijd tegen De Graafschap, niet komt opdagen voor een gesprek. Pieloor "Nou vraag ik je. de tóón waarop dit gebeurt, dit is toch niet te geloven Als iets niet past in de geoliede propa gandamachine van Ajax, dan gaat men op deze manier te werk. Zo'n spandoek valt on der de vrijheid van menings uiting." Pieloor zegt dat hij zijn oude netwerken nog niet heeft aangeboord, maar hij weet dat de ergernis breed leeft. "Als Ajax de stroom klachten van supporters blijft negeren, zullen er acties vol gen." Van de officiële supporters vereniging verwacht hij geen enkel heil. "Dat is een door Ajax opgerichte, en volledig door de club gecontroleerde beweging. Daar valt geen en kele kritische noot. nooit. Het organiseren van Miss Ajax-ver- kiezingen of een nieuwjaars receptie. dat heeft toch niets met voetbal te maken Pieloor schaart zich onder de door Van Praag verfoeide lieden als Youp van 't Hek, die het stadion vervloeken om zijn kaviaar en foie gras en zijn benauwende kilte. "Ik ben in bijna alle belang rijke stadions ter wereld ge weest, maar ik kan mij geen stadion herinneren waar zo veel supporters zo weinig sfeer maken. Er wordt onder klinische omstandigheden ge voetbald. Dat hangt vooral sa men met het gebrek aan een heid onder F-siders." "Ze moeten terug naar de eer ste ring. achter het doel van de zuidzijde. Geen vaste plaat sen. gewoon wie het eerst komt. het eerst maalt. Vlag gen moet weer kunnen, en een enkele keer, als dat dak open gaat, op georganiseerde wijze fakkels ontsteken. En geen or kesten of schreeuwerige zan gers meer. Supporters maken hun eigen liederen, zonder re gie," zegt Pieloor. "Ze lopen maar op te schep pen over die Arena, maar zou den bij voorbeeld eens moeten ki jken naar de manier waarop NAC bij de verhuizing naar zijn nieuwe stadion met de supporters is omgegaan. De luidruchtige B-side is en mas se achter bet doel neergezet. en als ultieme blijk van waar dering is de naam van de side levensgroot in het stoelpa- troon verwerkt." vindt hij. Ajax. het door hem geado reerde instituut, is de laatste jaren in de greep gekomen van het grote geld. De verhui zing naar Arena heeft dat ver der versterkt. "Voetbalvanda lisme. dat was de vijand van het voetbal. Nou. het gezwel is veel groter en heet commer-' cie." Op zijn spandoek noemde Pieloor ze in één adem: het betaal systeem met Arena's is een schandaal ('alleen een kopersstaking helpt'), de clubcard 'een 'nutteloos verzinsel' en Sport 7 kan 'niet snel genoeg achter de deco der verdwijnen'. Arena- directeur Gaasterland dient een 'levenslang stadionverbod' te krij- "Als afkoopsom mag hij wat mij betreft alle voorradige Arena-cards meenemen." Pieloor heeft reisburo Roe ver uit Amstelveen, dat het al leenrecht op verkoop van kaarten en Ajax-reizen heeft, inmiddels in een lastig parket gebracht, denkt hij. Hij heeft een officiële klacht gedepo neerd bij het ministerie van economische zaken over de manier waarop Ajax en Roever kaarten voor Europese uit wedstrijden uitventen. "Die zijn eigenlijk alleen te krijgen als je voor een woeker prijs ook de reis bij Roever be stelt. Regelrechte koppelver koop. die op grond van de Wet economische mededinging is verboden. Er móeten te allen tijde losse kaarten te koop zijn. heeft minister Wijers al eens gezegd op kamervragen over koppelverkoop. De Uefa denkt er ook zo over. Ik denk dat ik die zaak ga winnen." gen.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 7