F-side voert de druk op T??densrdë9 hin°rr rerd °P d°"d"da9 3*Tt'ober"gepland, ijdens de pamflet-actie bleek dat ca 99% van de roa^t-i r -10- verschil lend? UU de P^et-actie waren meldde het Ajax-bestuur dat zil neen™ "?9 nieHs concreets. Wel tegen de geëiste verënderLgen ^o?h SI "zl?^6 be*Waren had overleg met de ArenA-dlrectie J hlerover eerst nog opval lend0rterS P°Sftlef Was" De kr^t "F-Slde terug" II" opvallend geneeg juist door vrouwen van middelbare leeftijd en Damflertanne?imHt enthouslast "ja" beantwoord, waarna de pamfletten uit de handen van de verspreiders werden gerukt Ook Landel"??£ 9 .Elndelljk gebeurt er wat" werd veel gehoord.' T^ellt^r 9fï S" dereikte de actia (voor zover ons bekend) NOS- pubficatié uit h fu SBS 6 e" ee" 9r00t aantal dagbladen. De hierna vermeld Haarlems Dagblad (van 26 september j.l.) is AMSTERDAM ANP Vla pamfletten heeft de harde kern van AJax-supporters gis teren een nieuwe F-slde geëist in de ArenA. Dat gebeurde on der de kop: F-slde moet terug. De supporters balen van het feit dal ze In het nieuwe sta dion op verschillende plaatsen zitten, waardoor een deel van de sfeer verloren Is gegaan. Afgelopen weekeinde voerden ze al actie door binnen te drin gen in het domein van de sky- boxen. Vervolgens kondigden.ze meer. hardere actie aan als niets verandert. Gisteren hingen ach ter liet doel aan de zuidzijde spandoeken met teksten als: Neppers weg, F-side tenig. De eisen zijn nogal bard. Nummer 1 luidt: „Alle suppor ters van de voormalige F-side en vak M moeten met ingang van 1 januari 1997 worden ver plaatst naar de eerste ring Zuid zijde van de ArenA. Dit wordt de nieuw F-side, die na de win terstop in gebruik genomen gaat worden." Voorzitter Van Praag heeft woensdag al overlegd met een delegatie van de F-side. Via een boodschap in het stadion liet hij weten dat Ajax voor alle klach ten oplossingen zal zoeken. Op die nieuwe F-side is maximaal negentig procent bestemd voor seizoenkaarthouders, het res tant gaat in de losse verkoop, stelt het pamflet verder. Andere eisen zijn: alle plaatsen op de F- side ongenummerd en niet ge reserveerd. Voor de F-side geldt een uniform tarief. Ajax dient met onmiddellijke ingang en met grote voortvarendheid de organsiatie ter hand te nemen. Opvallend was dat er naast de actie en het pamflet van Ronald c.s. op dezelfde avond rond de ArenA nog een ander pamflet circuleerde, en wel dat van een tot op dat moment voor ons onbekende supportersgroep genaamd "Wij van vak O". Ook de inhoud van dit pamflet -waar wij voor de volle 100% achter staan- willen wij u niet onthouden, vandaar dat dit hierna is afgedrukt

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 10