FC Twente gaat rebellen te lijf DE (JOELE OUDE TIJD ("I)e goeie oude tijd" is een steeds terugkerende rubriek waarin DAS aan de hand van een kranteknipsel een bepaald onderwerp uit de roerige 80-'er jaren aanroert). Deze lceei' Glippen. Glippen was in de 80-'er jaren bij uitwedstrijden de ge woonste zaak van de wereld. Ik herinner mij dat wij in de jaren 1975-1980 in de provincie zelden of nooit kaartjes voor uitwedstrijden kochten. De tactiek om gratis de wedstrijden te bezoeken was dóódsimpel. De gehele groep (destijds een man o£ AO a 50, toen ook al. F-side geheten) liep rond het stadion totdat de voorste supporter rustig op een ingang afliep, net deed alsof hij een kaartje ging laten zien en vervolgens op volle snelheid langs de ver- ij o uw ereerde s uppo osten rende In de verwarring rende dan de gehele groep langs de suppoos ten. In de meeste gevallen ko zen de suppoosten dan eieren voor hun geld en deden gewoon een stapje opzij. Een slimme suppoost haaide zelfs nog snel de pel. van zijn hoofd; een minder slimme suppoost rende achter de supporters aan liet vak op (waarna ook Jan met de Pet gratis de wedstrijd kon aanschouwen als hij zo goochem was om door te lopen) en een nog dommere suppoost probeer de de meute tegen te houden, met als gevolg een eervolle vermelding in een lande 1 ijk dagblad (zie hiernaast). Tegenwoordig is de hiervoor beschreven manier van glippen -door de nog steeds groeiende politiemachten- helaas een stuk moeilijker geworden, al zijn er nu weer andere manieren, die wij om begrijpelijke redenen hier niet uit de doeken zullen doen. Van onze s portcorres pon d e n t ENSCHEDE, zaterdag ,,Het lijkt er veel op, dat we bij elke suppoost een ka- rntekampioen moeten poste ren. Je hebt nan controleurs alleen blijkbaar niet meer genoeg." Dat zei FC T'vente-ronna- ger Ton van Dalen, nadat zich afgelopen woensdag voor aanvang van de topper tegen Ajox ongeregeldheden hadden voorgedaan bij de toe gangspoo rten van het Di e km a n - s tad ion. Zonder vorm van proces werd een suppoost over de omheining gegooid, terwijl een enkeling niet schroomde messen te trekken. Verschil lende supporters kwamen il legaal binnen en een be schonken man mankte hel zo bont. dat hij in de 3#,5 meter hoge lichtmast klom om er ver na afloop van de wed strijd door de politie uitge haald te v/orden, omdat hij dol aJleen niet meer kon en durfde. Om misdragingen als deze In de toekomst te voorko men, gaat FC Twente zich beraden met de plaatselijke dienst voor lichamelijke op voeding en de politie.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 4