r BEURSGEVOELIGE SUPPORTERS In mei ging Ajax naar de beurs. Ajax wordt daarmee gedeeltelijk verkocht aan personen die een aandeel in de club kopen. Is dit een logische stap of een brug te ver? Het betaalde voetbal is in de afgelo pen twintig jaar aanzienlijk ver- commercialiseerd. In de jaren ze stig en zeventig teerden de clubs op rela tiefkleine begrotingen die met af en toe een vol stadion, een live-wedstrijd op te levisie en wat sponsorcontracten links en rechts, werden veiliggesteld. Ook toen was er al een natuurlijke rangorde van clubs in Nederland. Ajax en Feye- noord waren het grootst en het rijkst omdat ze uit grote steden kwamen. PSV was groot en rijk omdat het een grote multinational achter zich had. In 1982 werd in Nederland shirtreclame ingevoerd. Ajax was hiermee het eerst met een voor die tijd lucratief contract met TDK. Feyenoord ging in zee met Gouden Gids en PSV liet Philips op de shirts druk ken. Velen spraken destijds schande van het in hun ogen besmeuren van de prach tige originele shirts van met name Ajax en Feyenoord. Al snel echter bleek de ver koopvan Aj ax-shirts waarop TDK stond ge drukt, veel beter te lopen dan die van Aj ax- shirts zonder shirtreclame. De veelal jon ge supporters wilden alleen die shirts waarin ook Lerby, Kieft, Olsen en Vanen burg liepen. Vlak na de introductie van shirtreclame werden aan het dak van "De Meer" sky boxen gehangen, waarmee Ajax het be drijfsleven probeerde te omarmen en er van te overtuigen dat sponsoren van een voetbalclub zeer lucratief kan zijn. Het be drijfsleven raakte hier razendsnel van overtuigd en inmiddels wordt een stadion waarin geen sky boxen meer passen door clubs al snel "te klein" bevonden. Het proces van het bedrij fseconomisch be heren van een voetbalclub heeft het be taalde voetbal sterk veranderd. De volg orde van clubs is weliswaar redelijk gelijk gebleven - de winnaars van vroeger zijn vaak ook de winnaars van nu - maar over de hele linie hebben de clubs aanzienlijk meer geld te besteden, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot grotere, mooiere en voor al veiliger stadions. De stap van Ajax om naar de beurs te gaan met aandelen in de Naamloze Vennootschap Ajax lijkt daar om ook een logische. Velen hebben inmiddels hun mening ge geven over de voor- en nadelen van het naar de beurs brengen van een voetbal club. In Engeland zijn de ervaringen wis selend, maar haalt bijvoorbeeld een met Ajaxvergelijkbare topclub als Manchester United kapitalen binnen met de aande lenemissie. Bedrijfseconomische deskun digen en beleggers zien de Ajax-aande- lenemissie daarentegen veel minder zit ten. Zij wijzen erop dat een voetbalclub anders dan een commercieel bedrijf niet de bedoeling heeft om winst te maken. Be leggers die aandelen kopen om een hoge winstuitkering te krijgen, moeten daar om niet bij Aj ax zij n. Het Aj ax-aandeel lijkt daarom slechts aantrekkelijk voor beleg gers die gokken op een forse koerswinst. Bijvoorbeeld als Ajax kampioen wordt of de Europa Cup wint. Kortom, waar een aandeel in Philips wordt beoordeeld op basis van de behaalde winst, wordt het aandeel Ajax beoordeeld op basis van de sportieve prestaties. Het leuke hiervan is dat daarmee de rol van de supporters in de financiering van Ajax weer groter wordt. Supporters im mers zijn veel beter in staat om de club sportief te beoordelen. Waar vroeger sup porters thuisbleven als Ajax slecht pres teerde verkopen ze nu gewoon hun aan deel. Na jaren van toenemende invloed van sponsorende multinationals geeft Aj ax met de aandelenemissie, wellicht on gewild, het heft weer in handen van de supporters. Wytze van der Gaast

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1998 | | pagina 4