Het huidige bestuur weet zich mede door een goede presentatie, een ver ademing sinds de humeurige Harmsen, verzekerd van een goede pers. Men komt goed over, heeft een goed verhaal en het geheel maakt een weloverwo gen, vertrouwingwekkende indruk. Niets aan de hand toch of wel? Zo langzamerhand bekruipt mij het ge voel dat de club in de jacht naar het gro te geld meer en meer voorbijgaat aan de belangen en sentimenten van sup porters. Ik zal dit met enige voorbeel den trachten te verduidelijken. Het nieuwe stadion, een ieder wordt fre quent op de hoogte gehouden van de financieringsperikelen hiervan. Maar zit ten de supporters nu te springen om een megastadion dat voor een gemiddeld competitieduel misschien voor een kwart zal volstromen? De nadelen van het huidige stadion zijn helaas pijnlijk duidelijk geworden. Maar waarom is ge faseerde herbouw van de Meer nooit se rieus onderzocht? AJAX is toch onlos makelijk verbonden met de Watergraafsmeer en niet met een ste riele glazen wijk in Zuid-Oost? Nude financiering niet rond dreigt te ko men wordt het Olympisch stadion als wondermiddel gepresenteerd. Afschu welijk deze sfeerloze betonkolos. Kriti- kasters van spelen in het Olympisch worden door de heer van Os in de VI als financiële onbenullen afgeschilderd. Dit kan best zo zijn maar veel supporters zien het saaie, sfeerloze Olympisch sim pelweg niet zittenAJAX heeft op slechts één paard gewed en heeft verzuimd een goed alternatief (verbouw eigen stadion) voor noodgevallen achter de hand te houden. AJAX tijdelijk naar het Olympisch, ik moet er echt niet aan denken. Topsport zonder commercie is welhaast onvoorstelbaar geworden. Zonder com mercie geen topsport. Dat een sponsor iets terug wil zien van zijn investering lijkt mij ook redelijk. Maar er zijn grenzen aan de tegenprestatie. Tot mijn ontzetting hullen wij ons tegenwoordig in de uit wedstrijden in een groen/geel pakje, met dank aan ABN-AMRO. Het is onvoor stelbaar de de club met het mooiste shirt dit ogenschijnlijk achteloos heeft ver kwanseld aan een veeleisende sponsor. Weg met dat nieuwe tenue, alleen indien de tegenstander bij uitwedstrijden ook in een rood-wit combinatie aantreedt dan mag uitgeweken worden naar een ander shirt. Bekijken we de nieuwe shirts nader dan valt op dat het traditionele logo is vervangen door een willekeurige ver zameling lijntjes dat het nieuwe logo moet voorstellen. Ook hiermee geeft het bestuur aan weinig gevoel te heb ben voor traditie. Ik wil het enige echte, oude logo terugl Als ander voorbeeld kan de forse ver hoging van de prijs van seizoenskaarten genoemd worden. Hierboven op komt dan nog de beperking van het niet meer geldig zijn bij Europacupwedstrijden. Vage excuses van UEFA-verplichtingen en dergelijke (onzin!) moet dit laatste rechtvaardigen. Al met al een prijsver hoging van enige tientallen procenten. Geacht bestuur, realiseer u dat AJAX momenteel in is. AJAX is trendy, en veel supporters willen kost wat kost erbij ho ren en erbij zijn. Er zal ongetwijfeld een tijd komen dat het weer wat minder gaat. Het is dan nog maar de vraag of AJAX de grote aantallen toeschouwers kan vasthouden, hogere prijzen kan uitein delijk suporters doen besluiten om maar eens wat minder te gaan kijken. Na een graai in de geldbuidel toch maar weer een seizoenkaart gekocht. Omdat reserveren onmogelijk(?) is moet de zit plaats ruim van te voren worden inge nomen. Tijd zat om eens om mij heen te kijken. De stoeltjes, vale kleur rood, zijn ronduit smerig. Vogelpoep en andere ongerechtigheden maken blindelings neerploffen tot een riskante handeling. (Waarom kan men in Dusseldorf een drie maal zo groot stadion wel schoon hou den? De banken daar waren brand schoon). Beenruimte nihil. Alleen een pigmee in zomerkleding kan enigszins comfortabel zitten, een wat ruimer be meten supporter bungelt wat tussen zijn medesupporters in. Over de beklagens waardige supporters in destaanvakken, die volgens mij nauwelijks iets kunnen zien door al dat traliewerk schrijf ik ver der maar niets. Een ander kritiekpunt blijven andere on zorgvuldigheden inde omgang met sup porters. Seizoenkaarten waren op een gegeven moment uitverkocht. Kopers kregen hun kaarten geruime tijd voor de thuiswedstrijden dus thuisgestuurd! Is een grote voorraad seizoenkaarten aan houden nu zo moeilijk? De kaartverkoop Orebro voor Dussel dorf start toch later dan aanvankelijk be kend gemaakt. Maak dit voortaan even bekend. Roep het om, desnoods bij een uitwedstrijd. Deze grap kostte mij een vrije middag en veel ergernis. Ook de kaartverkoop voor uitwedstrij den is een ongeorganiseerde bende. De schaarse kaartjes voor PSV - AJAX (DOE HIER EENS WAT AAN BESTUUR) wor den al jarenlang volgens het principe recht-van-de-sterkste op het Centraal Station verkocht. Waarom krijgen sei zoenkaarthouders geen voorkeursrecht bij kaartjesschaarste? Als laatste wil ik het idee noemen van de oprichting van een nieuwe suppor tersvereniging. Het is te zot voor woor den dat men ook maar overweegt naast de Ajacied een tweede vereniging op te richten.Ik beschouw dit maar als een te vroege 1 -april grap van het bestuur. Bovenstaande goedbedoelde kritiek komt misschien onverwacht, ik hoop en verwacht echter dat het bestuur dit se rieus neemt. P.A. Sportel AJACIED - OKTOBER 1991 9

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1991 | | pagina 11