W.G. Ai Artikel 2. De betaling der vergoedingen zal als volgt geschieden: conform CAO COfttrSLCtspeXelfS Artikel 3. De club is niet verplicht aan de speler, die door de K.N.V.B. is geschorst, gedurende de periode van schorsing, een vergoeding uit te betalen. Artikel 4. De overeenkomst is aangegaan vanJtot 1 juli 19 Artikel 5. De speler verbindt zich voor de duur van de overeenkomst zich te zullen onthouden van het spelen van wedstrijden voor en/of het deelnemen aan trainingsbijeenkomsten van, dan wel op enige andere wijze directe of indirecte steun te verlenen aan een andere dan door de K.N.V.B. en/of de F.I.F.A. erkende voetbalvereniging en/of voetbalorganisatie, op straffe van een boete van 100,voor iedere trainingsbijeenkomst, 1000,voor iedere wedstrijd en 1000, voor ieder doen of nalaten, hetwelk directe of indirecte steun aan de bedoelde voetbalvereniging en/of voetbal organisatie oplevert. Artikel 6. Ongeacht het bepaalde in deze overeenkomst zijn partijen verplicht de statuten, reglementen en bestuursbesluiten van de club en van de K.N.V.B. in acht te nemen, in het bijzonder het algemeen reglement en het reglement betaald voetbal. Artikel 7. De speler verklaart hierbij reeds nu vooraisdan accoord te gaan met de vervanging van de sub A genoemde club door een andere club, mits deze laatste de verplichtingen voor de eerste club, voortvloeiende uit deze overeenkomst, overneemt, indien een en ander een gevolg is van een geheel of gedeeltelijke fusie van de sub A genoemde club met één of meer andere clubs, of van een afscheiding tussen amateur- en betaald voetbal in een vereniging, eventueel gevolgd door samengaan met één of meer andere organisaties, die deelnemen aan het betaalde voetbal. Indien het bepaalde in de voorgaande zin toepassing vindt, verklaart de speler, de club onder A reeds nu vooraisdan te ontslaan van alle verplichtingen, welke voor de club uit deze overeenkomst voortvloeien. Artikel 8. De spelers zullen gehouden zijn, op verbeurte ener boete van ten hoogste ..10 «0O0 per overtreding, tot 1. het betonen van discipline zowel in het veld als daarbuiten: 2. het opvolgen van instructies die naméns de "club worden verstrekt; 3. het naleven van de in artikel 6 genoemde reglementen. De boete mag in geen geval de club ten goede komen en mag per overtreding niet hoger zijn dan 10% van de in artikel 1 genoemde minimum jaarvergoeding. Artikel 9. Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst tussen de partijen mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, zullen met uitsluiting van de gewone rechtelijke macht ter beslissing worden onderworpen aan de arbitrage, zoals voorgeschreven in het arbitrage-reglement van de K.N.V.B. Artikel 10. De club kent aan de speler een aanspraak toe op één of meer overbruggingsuitkeringen als bedoeld in de Statuten en het „Reglement overbruggingsuitkeringen" van de Stichting „Contractspelersfonds K.N.V.B.", gevestigd te 's-Gravenhage en onder de voorwaarden als vermeld in genoemd reglement. Partijen verklaren het er voor te houden, dat ten aanzien van deze aanspraak mede van toepassing is het bepaalde in genoemd „Reglement overbruggingsuitkeringen", hetwelk in zoverre geacht wordt deel uit te maken van deze ove-- eenkomst. Artikel 11. Deze overeenkomst treedt in werking, zodra zij door de K.N.V.B. is goedgekeurd. Te dien einde zal de club twee gelijkluidende getekende exemplaren en één ongetekend afschrift van deze overeenkomst aan de K.N.V.B. zenden. Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Amsterdam 3 jUTJX -|g o De speler De c/ub Wettelijke vertegfenlvoordi eh V A. 'J ir(-stei Te tekenen door degene(n), die statutair tot tekenen bevoegd is (zijn).

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1985 | | pagina 2