koninklijke nederlandsche voetbalbond Aan het bestuur van Ajax Middenweg 401 1098 AV AMSTERDAM Aan de heer M. van Basten J. Wagenaarkade 72 3533 TJ UTRECHT onzeref.: dM/VS 1359 FB 369 zeist, 13 december 1984. Betreft: "FC Volendam - Ajax", d.d. 9 december 1984. Mijnheer, De scheidsrechter, onder wiens leiding bovenvermelde wedstrijd is gespeeld, heeft ons gerapporteerd, dat hij u een waarschuwing heeft gegeven wegens het ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler. De tuchtcommissie betaald voetbal heeft deze waarschuwing onder het nieuwe boeking-systeem gebracht, waarvan aantekening zal geschieden op uw strafkaart. Volgens onze administratie is dit uw tweede waarschuwing binnen één seizoen. Op dit moment heeft onderhavige waarschuwing echter nog géén directe gevolgen voor u. Wij attenderen u er ten alle overvloede op, dat een derde waarschuwing binnen één seizoen zondermeer consequenties heeft. Derhalve geeft de tuchtcommissie u ernstig in overweging uw houding c.q. gedrag in uw eigen belang en dat van uw club zodanig te herzien, dat hierover géén klachten meer zullen inkomen. Per gelijke post zullen wij een copie van dit schrijven aan het bestuur van uw club doen toekomen. De kosten van het schriftelijk afdoen van deze aangelegenheid bedragen f 50,-- welke in rekening-courant met uw club zullen worden verrekend. Hoogachtend, N \L J.G. de Min - Secretaris woudenbergseweg 56-58 postbus 515 3700 am zeist telefoon 03439-1922 telex 40497 postrekening no. 58928 amro bank zeist rek. no. 43 00 52 375

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1984 | | pagina 1