VERTROUWELIJK Aan H.H. Leden en Donateurs der A.F.C. A/ax". M. J. KOOLHAAS O. NASSAULAAN 81 AMSTERDAM AMSTERDAM, 26 Augustus 1938. Waarde Clubgenooten Op 1 September a.s. zal het 25-jaar geleden zijn dat onze trouwe clubmakker THEO BROKMAN N zich als lid van onze Vereeniging liet inschrijven. Bij dit jubileum behoeven wij niet te schrijven, bij de jongere leden wellicht minder bekend dan bij de oudere Ajaxleden, want THEO staat nog met beide beenen in het Ajax- leven. Op 1 September 1913 gekomen uit de vereeniging „Steeds Voorwaarts" toonde hij zich al direct een waardig clublid. Wat hij als Midvoor in onze vereeniging gepresteerd heeft, wij allen weten het. Ging hij des Zondags vöor de Rood-Witte kleuren het veld in, dan was het zijn grootste genoegen om geheel fit den ba! aan het rollen te brengen en niet te ver slappen voor het eindsein was gegeven. Was hij met zijn elftal zegevierend uit den strijd gekomen, dan was er vreugde bij hem, maar waren de Rood-Witten verslagen, dan trok hij zich stil in de kleedkamer terug. Hij hield van de Rood-Witte kleuren. Hij was in een woord een pracht-kerel voor onze vereeniging en is heden ten dage nog een schitterend voorbeeld van clubliefde voor onze jongere leden. Die clubliefde heeft hij jaren geleden nog zoo treffend getoond. Toen het onze vereeniging niet zoo naar den wind ging en verschillende prominente spelers ons verlieten, was Brokmann, niettegenstaande er van verschillende kanten aan hem getrokken werd, de groote man, die op de commando-brug bleef. Hij kon niet zien, dat zijn geliefd Ajax ten onder ging; en voor hem was het dan ook een groot succes, dat hij heeft mogen medewerken aan den grooten bloei van Ajax. Maar niet alleen als speler, maar ook als Bestuurder en lid van de Elftallencommissie heeft Theo Ajax groote diensten bewezen. Hij was een man, die met Ajax naar bed ging en er mede opstond. Ondergeteekenden hebben gemeend dit jubileum niet onopgemerkt te mogen voorbij laten gaan. Leden en Donateurs die eene bijdrage voor het hem op een avond in September aan te bieden cadeau wenschen te geven, kunnen dit zenden aan: M. J. KOOLHAAS, O. Nassaulaan 81 W. F. EGEMAN, Minervalaan 69 JAN DE BOER, Gallileiplantsoen 56 Ingesloten een blanco kaartje, dat wij gaarne, van Uwe handteekening voorzien, terug zullen ontvangen. Deze kaartjes worden in een album verzameld en den Jubilaris aangeboden. Gaarne zien wij Uwe bijdrage uiterlijk 12 September a.s. van U tegemoet. Met clubgroeten M. J. KOOLHAAS W. F. EGEMAN JAN DE BOER voor het Nedeflmdsche vuor net uuitsch verderop

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1938 | | pagina 1