JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING op Donderdag, 28 JULI 1932, (dus niet op 14 Juli a.s.) des avonds om 8 uur precies in bovenzaal „PARKZICHT" ingang Hobbemastraat. (indien noodig voortzetting Vrijdag 29 Juli a.s.) AGENDA: 1Opening. 2. Notulen vorige vergadering. 3. Jaarverslag Secretaris. 4. Jaarverslag Penningmeester. 5. Rapport Kascommissie. 6. Begrooting 1932/3. 7. Voorstel Bestuur den Heer Th. J. F. Brokmann te benoemen tot Eere-lid. 8. Rapport van het Bestuur inzake bespreking met het Bestuur van den Kon. Nederlandschen Voetbalbond, betreffende het wel of geen lid blijven van hen, die Zustervereenigingen oefenen en overeenkomstig daarmede Bestuursvoorstel. 9. Vaststelling contributie voor het komende seizoen. 10. Bestuursverkiezing: Aftredende leden; F. Schoevaart, le Voorzitter (stelt zich niet herkies baar), J. Oudheusden, le Penningmeester, A. L- Desmit, 2e Secretaris (stelt zich niet her kiesbaar), C. H. W. de Bois Jr. (vacature) terwijl M. J. Koolhaas en J. Schoevaart den wensch te kennen hebben gegeven respectievelijk als le Secretaris en Commissaris af te treden. 11. Verkiezing Elftallencommissie en Secretaris van deze Commissie (de Commissie bestond uit de Heeren: S. Tump, Th. J. F. Brokmann, F. Couton, H. Delsen, J. Roodenburgh, R. Vunderink en J. Elzenga (Secretaris). 12. Verkiezing Enquete-Commissie. (de Commissie bestond uit de Heeren C. H. W. de Bois Jr. (vacature) M. J. Koolhaas en J. de Boer Jr. 13. Verkiezing Kascommissie. (de Commissie bestond uit de Heeren W. F. Egeman, J. M. Exmann Jr. en J. Westenberg). 14. Verkiezing Afgevaardigden: W.E.K. - West. District - en A.V.B. LeidersCricket en Honkbal. 15. Verkiezing Clubbladcommissie (de Commissie bestond uit de Heeren J. Oudheusden, A. L. Desmit (stelt zich niet herkiesbaar) C. de Vlieger (vacature). 16. Aanstelling Oefenmeester. 17. Vaststelling Officieel Orgaan. 18. Rondvraag. Het Bestuur: F. SCHOEVAART, le Voorzitter. Oranje Nassaulaan 81 M. J. KOOLHAAS, le Secretaris. Amsterdam Z. Dringend verzoek om 8 uur PRECIES aanwezig te zijn, opdat de Vergadering op tijd kan beginnen. Candidaten voor Bestuurs- of andere functies moeten MINSTENS 5 dagen (dus uiterlijk 22 Juli a.s.) voor de Algemeene Vergadering, in welke in de vacature voorzien zal worden SCHRIFTELIJK aan den Secretaris worden opgegeven (Art. 27 H.R.).

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1932 | | pagina 1