NüBEKLANDSCHB V QBTBALBONP 08243 B.dB. Is-Gravenhege5 Juli 19 28* v.d .Spiegelstraat 21. den e led el en Heer J.de* Boer Jr Amsterdam Weledele Heer, Zooals U waarschijnlijk hekend, zal Zaterdag, £8 Juli a.So, de officieele opening van de Olympische Spelen te Amsterdam in het Stadion plaats hehhen. Alsdan zal o.m. Harry Dténis, namens alle deelnemers aan de Olym pische Spelen de Olympische verklaring afleggen. Br zal gedefileerd worden, etc. Het Bestuur van den N.V.B. heeft Besloten alle spelers uit te noo- digen op koste® van d en N.V.B. dien dag naar Amsterdam te komen. In verhand hiermede berichten wij U het volgende: Het costuum voor de ^Nederlandsche deelnemers aan het defile is door het Olympisch Comité als volgt samengesteldN hlauw jasje, wit afgebiesd, met insigne cp linkerhorst, gesloten te dragen; witte lange linnen broek; wit overhemd met slap wit dubbel boord; zwarte das witte sokken; witte schoenen; stroohoed met oranje lint, waarin insigne. Het is niet geoorloofd aan het défilé deel te nemen, indien men niet op de bovengestelde wijze gekleed is. De nadere regeling va® het défilé zal t.z.t. worden bekend gemaakt. Ten aanzien van de kleeding zal de volgende regeling gelden: Aan de deelnemers wordt, voor rekening van het N.Q.C», het jasje en de hoed verstrekt, die na afloop van het defile het eigendom van de deelnemers blijven. Deze kleedingstukken zullen geleverd worden door de Kleedingmaga- zijnen "Nederland" v/h Birma Kattenburg Co. te Amsterdam, etc. De kleedingstukken zullen op maat gemaakt worden. Blke deelnemer ontvangt rechtstreeks van bovengenoemde firma bericht, waar en wanneer de maat genomen kan worden, hetgeen zoodanig geregeld zal worden, dat dit in of althans zoo dicht mogelijk bij de woonplaats van iederen deelnemer kan geschieden. De kleedingstukken zullen 20 Juli a.s. gereed zijn. De N.V.B. ontvangt van het N.ü.C. voor iederen deelnemer een op naam gestelden bongi waarmede de betrokken deelnemer zich bij de firma

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1928 | | pagina 1