NEDERLANDSCHE VOETBALBOND B OPGERICHT 8 DECEMBER 1889 's-GRA VEN HAGE, 12 April 192 3, No. 01930. Z/CV. Den Weledelen Heer J.de Boer Jr., Prins Hendrikkade 168. Amsterdam. Weledele Heer, jjamens de Nederlandsch Elftal Commissie hebben wy de eer U mede te deelen, dat U gekozen bent als doelverdetiger in het Nederlandsch Elftal, hetwelk Zondag, 29 April a.s. te Amsterdam in het Stadion zal uitkomen tegen uet vertegenwoor digend Elftal van België. Wy zullen het zeer op prys stellen omgaand van U te mogen vernemen of U deze uitnoodiging accepteert en teekenen in afwachting Uwer aangename berichten, Hoogaohtwnd, NEDERLANDSCHE/VOETBALBOND. Hoofdconsul. LAATSTELIJK GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 JULI 1919, No. 39. TELEGRAM-ADRES „NEDVOETBALBOND" TELEFOON MARNIX 4780. POSTREKENING No. 58928. VAN DE SPIEGELSTRAAT 21. Model 8^000 12 9 9 22 H.

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1923 | | pagina 1