A.F.C. A JAK J.J.Grootmeyer HeynCIaeszenstr2 Amsterdam. Amsterdam, 26 Februari 1923. Waarde Clubgenooten Het Bestuur onzer Vereeuigiag- jaoodigt U uit deel "be nemen aan de reis naar ENGELAND. j Wv vertrekken VRYDAG 23 MAART a.s.en zyn 28 MAART weder in Amsterdam terug(waarschynlyk des morgens). De reis- en verbiyfkosten, voor £ii.«iero(uatuuriyic niet voor Dames) worden door de Vereeniging gedragen. Aangenaam aal het my voor 10 KAART a.s.te vernemen of U de rois zult medemaken. Aileen een PASPOORT is noodig r; Hoogachtend, \p'_ i \y,y'i M OCi 'tl-v

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1923 | | pagina 1